POLITYKA DYWIDENDY

Dnia 8 listopada 2016 roku Zarząd Spółki przyjął nową politykę dywidendową Spółki w następującym brzmieniu:

„Nadrzędnym celem strategii Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. (Grupa, Grupa Polsat) jest trwały wzrost wartości Cyfrowego Polsatu S.A. (Spółka) dla jej akcjonariuszy. Grupa zamierza ten cel osiągnąć poprzez realizację głównych elementów swojej strategii operacyjnej, ukierunkowanej na:

  1. wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym poprzez konsekwentną budowę wartości bazy klientów, dzięki maksymalizacji liczby użytkowników usług oraz liczby usług oferowanych jednemu klientowi, przy jednoczesnym zwiększaniu ARPU i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów,
  2. wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych poprzez ich szeroką dystrybucję, utrzymanie oglądalności nadawanych kanałów oraz poprawę profilu widza,
  3. efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy medialno-telekomunikacyjnej,
  4. efektywne zarządzanie finansami Grupy, w tym jej zasobami kapitałowymi.

Jednym z podstawowych zadań polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest wypłacanie akcjonariuszom dywidendy w sposób przewidywalny. Aby zapewnić atrakcyjny dla akcjonariuszy poziom rentowności zainwestowanego kapitału, a jednocześnie mając na względzie strategię zmniejszania poziomu zadłużenia Grupy, Zarząd wyznaczył pożądany poziom skonsolidowanego zadłużenia, mierzonego wskaźnikiem dług netto/EBITDA, który powinien zostać obniżony poniżej poziomu 1,75x.

W związku z tym, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. podjął uchwałę o ustaleniu polityki dywidendowej, zakładającej coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy wraz z rekomendacją Zarządu, z zastrzeżeniem poniższych zasad:

  1. jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidacje aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie niższa niż 3,2x ale wyższa niż 2,5x, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale kwotowym od 200 do 400 mln PLN,
  2. jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidacje aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie równa lub niższa niż 2,5x, ale wyższa niż 1,75x, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale od 25% do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy za miniony rok obrotowy,
  3. jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację, utratę wartości i likwidacje aktywów trwałych (EBITDA), wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie niższa niż 1,75x, Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale od 50% do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy za miniony rok obrotowy.

Każdorazowo przy przedkładaniu propozycji podziału zysku wraz z rekomendacją, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę wynik netto, sytuację finansową i płynność Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i innymi dokumentami finansowymi), ocenę perspektyw Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych, ewentualną konieczność wydatkowania środków w związku z rozwojem Grupy, w szczególności poprzez akwizycje i podejmowanie nowych projektów, czynniki o charakterze jednorazowym oraz obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, z uwagi na fakt, iż znaczną część generowanych zasobów kapitałowych Grupa pozyskuje poprzez dywidendy od swoich spółek zależnych, powyższa polityka oraz rekomendacja Zarządu każdorazowo uwarunkowana będzie sytuacją finansową spółek zależnych oraz Spółki.

Polityka dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji przez Zarząd Spółki. W szczególności Zarząd Spółki przewiduje modyfikację niniejszej polityki dywidendy po przeprowadzeniu oczekiwanego na rok 2020 refinansowania zadłużenia Grupy Polsat.

Nowa polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2017 roku, przy czym źródłem wypłaty dywidendy będzie zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.”

Podział zysku za 2015 rok

Zgodnie z uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku, zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku w kwocie 446,1 mln zł został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

PODZIAŁ ZYSKU ZA 2016 rok

W dniu 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości  578 mln zł, w ten sposób, że na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczonych zostało 204,7 mln zł, a na kapitał zakładowy 373,3 mln zł. Dywidenda stanowiła 35,4% zysku netto Spółki za rok 2016, a wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję Spółki wyniosła 0,32 zł. 

HISTORIA PODZIAŁU ZYSKU