21. Aktywa programowe

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Nabyte licencje filmowe207,6198,5
Aktywowane koszty produkcji zewnętrznej i prawa sportowe58,029,0
Koprodukcje0,20,3
Zaliczki78,0109,4
Razem343,8337,2
Z czego: Krótkoterminowe 192,0192,2
              Długoterminowe 151,8145,0
 

Zmiana stanu aktywów programowych

 20162015
Wartość księgowa netto na dzień 1 stycznia 337,2287,9
Zwiększenia*:280,3259,6
Nabycie licencji filmowych138,2170,6
Aktywowane prawa sportowe 142,189,0
Zmiana stanu zaliczek(18,7)-
Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości:0,53,4
Licencje filmowe0,63,0
Aktywowane koszty produkcji zewnętrznej i prawa sportowe(0,1)0,4
Zmiana stanu produkcji własnej*2,73,9
Amortyzacja licencji filmowych(129,4)(128,1)
Amortyzacja aktywowanych praw sportowych(112,0)(88,3)
Sprzedaż:(16,8)(1,2)
Sprzedaż licencji filmowych(16,8)(1,2)
Wartość księgowa netto na dzień 31 grudnia 343,8337,2

* pozycje obejmują m.in. zmianę stanu zaliczek

Przyszłe zobowiązania Grupy do nabycia aktywów programowych zostały zaprezentowane w nocie 48.