28. Kapitały

(i) Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2016 roku i 31 grudnia 2015 roku kapitał zakładowy Spółki przedstawiał się następująco:

SeriaLiczba akcjiWartość nominalna akcji Rodzaj akcji
A2.500.0000,1 Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję
B2.500.0000,1 Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję
C7.500.0000,3 Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję
D166.917.5016,7 Uprzywilejowane co do głosu, 2 głosy na akcję
D8.082.4990,3 Zwykłe, na okaziciela
E75.000.0003,0 Zwykłe, na okaziciela
F5.825.0000,2 Zwykłe, na okaziciela
H80.027.8363,2 Zwykłe, na okaziciela
I47.260.6901,9 Zwykłe, na okaziciela
J243.932.4909,8 Zwykłe, na okaziciela
Ogółem639.546.01625,6  
 

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2016 i 31 grudnia 2015 roku kształtowała się następująco:

  Liczba akcjiWartość nominalna akcjiUdział w kapitaleLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów
Karswell Ltd. 1157.988.2686,324,70%157.988.26819,29%
Reddev Investments Ltd. 2154.204.2966,224,11%306.709.17237,45%
Sensor Overseas Ltd.354.921.5462,28,59%81.662.9219,97%
Embud Sp. z o.o. 158.063.9482,39,08%58.063.9487,09%
Pozostali214.367.9588,633,52%214.539.20826,20%
Razem639.546.01625,6100%818.963.517100%

1 Podmiot jest kontrolowany przez Pana Zygmunta Solorza
2 Reddev Investments Ltd. jest podmiotem pośrednio zależnym od Pana Zygmunta Solorza
3 Sensor Overseas Ltd. jest kontrolowany przez EVO Foundation

(ii) Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 

Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej obejmuje nadwyżkę ceny nabycia nad wartością nominalną pomniejszoną o koszty emisji akcji.

(iii) Zyski zatrzymane 

W dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015. Zgodnie z postanowieniami uchwały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w wysokości 446,1 złotych przeznaczono na kapitał zapasowy.

(iv) Pozostałe kapitały

Pozycja ta obejmuje wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na kapitał z aktualizacji wyceny oraz zyski i straty aktuarialne.