14. EBITDA (niebadana)

Podstawową miarą zysku Grupy jest tzw. EBITDA (zysk netto przed amortyzacją, utratą wartości i zyskiem/stratą na likwidacji rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, odsetkami, zyskami i stratami z działalności inwestycyjnej i opodatkowaniem). Poziom tego zysku jest odzwierciedleniem możliwości generowania gotówki przez Grupę w warunkach powtarzalnych, natomiast nie jest miernikiem płynności ani gotówki. Grupa definiuje EBITDA jako zysk z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację, utratę wartości i likwidację. Poziom zysku EBITDA nie jest definiowany przez MSSF UE i może być wyliczany inaczej przez inne podmioty.

 

 za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zysk netto za okres1.021,01.163,4
Podatek dochodowy12,4169,0
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto69,8(8,6)
Koszty finansowe566,1664,6
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności-(2,6)
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja*1.971,51.699,3
EBITDA (niebadana)3.640,83.685,1

* w pozycji Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja ujęte są koszty amortyzacji i utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (bez amortyzacji aktywów programowych)