15. Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada instrumentów powodujących rozwodnienie ilości akcji, dlatego też zysk rozwodniony na jedną akcję jest równy zyskowi podstawowemu na jedną akcję.

 

  za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zysk netto1.021,01.163,4
Średnia ważona wyemitowanych akcji zwykłych i uprzywilejowanych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedną akcję639.546.016639.546.016
Zysk na 1 akcję w złotych (nie w milionach)1,601,82