SKONSOLIDOWANY BILANS

Wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w milionach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe przedstawiono w milionach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.

Skonsolidowany bilans - aktywa

 Nota31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Aktywa
Zestawy odbiorcze16350,9371,0
Inne rzeczowe aktywa trwałe162.964,32.548,6
Wartość firmy1710.975,410.606,4
Relacje z klientami203.031,23.638,5
Marki182.056,52.080,6
Inne wartości niematerialne203.656,22.422,2
Długoterminowe aktywa programowe21151,8145,0
Nieruchomości inwestycyjne 5,15,2
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie2282,883,3
Inne aktywa długoterminowe23452,0272,8
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych 9,56,9
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego13232,787,6
Aktywa trwałe razem 23.958,922.261,2
Krótkoterminowe aktywa programowe21192,0192,2
Zapasy24278,7281,0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności251.688,01.619,1
Należności z tytułu podatku dochodowego 29,10,7
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie22207,2212,7
Pozostałe aktywa obrotowe2638,7399,5
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych 6,710,5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty271.326,01.512,0
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania2710,711,7
Aktywa obrotowe razem 3.770,44.228,9
Aktywa razem 27.729,326.490,1

Skonsolidowany bilans - pasywa

 Nota31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Pasywa
Kapitał zakładowy2825,625,6
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej287.174,07.174,0
Pozostałe kapitały294,5(3,7)
Zyski zatrzymane 4.095,53.054,2
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 11.299,610.250,1
Udziały niekontrolujące 78,0-
Kapitał własny razem 11.377,610.250,1
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek309.302,75.379,8
Zobowiązania z tytułu obligacji311.835,7975,3
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego3220,920,9
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS33574,0652,8
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego13786,9615,8
Przychody przyszłych okresów3620,14,7
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy34130,2124,2
Zobowiązania długoterminowe razem 12.670,57.773,5
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek301.270,01.230,9
Zobowiązania z tytułu obligacji3142,44.776,7
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego325,04,3
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS33121,5117,0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania351.569,51.485,4
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych -72,9
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 24,9176,1
Przychody przyszłych okresów36647,9676,1
Zobowiązania krótkoterminowe razem 3.681,28.466,5
Zobowiązania razem 16.351,716.240,0
Pasywa razem 27.729,326.490,1