31. Zobowiązania z tytułu obligacji

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zobowiązania krótkoterminowe42,44.776,7
Zobowiązania długoterminowe1.835,7975,3
Razem1.878,15.752,0
 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu obligacji:

   2016 2015
Zobowiązania z tytułu obligacji na dzień 1 stycznia5.752,05.014,6
Zobowiązania z tytułu obligacji przejętych w ramach nabycia Litenite Ltd. (nota 37)1.123,2-
(Wykup)/emisja obligacji(4.484,0)1.000,0
Wykup własnych obligacji przez spółki z Grupy**(328,8)-
Koszty z tytułu różnic kursowych244,8223,6
Premia za wcześniejszy wykup obligacji Senior Notes(262,1)244,8
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej-(616,2)
Spłata odsetek i prowizji(308,7)(486,2)*
Naliczone koszty odsetek141,7371,4
Zobowiązania z tytułu obligacji na dzień 31 grudnia1.878,15.752,0

* zawiera zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania
** wykup obligacji Midas przez spółki z Grupy od niepowiązanych podmiotów zewnętrznych

Obligacje wyemitowane przez Cyfrowy Polsat S.A.

W dniu 21 lipca 2015 roku dokonano rejestracji 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda (nie w milionach) i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN (nie w milionach) („Obligacje”) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje podlegają wykupowi po 6 latach. Dniem wykupu Obligacji jest 21 lipca 2021 roku. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę, której wysokość zależy od wartości Wskaźnika Zadłużenia (zdefiniowanego w warunkach emisji Obligacji).

Zakończenie refinansowania dotychczasowego zadłużenia

W dniu 1 lutego 2016 roku spółka Eileme 2 (spółka pośrednio zależna od Spółki) wykupiła i umorzyła niepodporządkowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 542,5 EUR oraz 500 USD z terminem zapadalności w 2020 roku.

Zakup obligacji Midas

W dniu 12 maja 2016 roku Cyfrowy Polsat Trade Marks (jednostka zależna od Spółki) nabył obligacje Midas S.A. za łączną kwotę 221,8 złotych.

W dniu 12 maja 2016 roku Polkomtel (jednostka pośrednio zależna od Spółki) nabył obligacje Midas S.A. za łączną kwotę101,8 złotych.

W dniu 9 grudnia 2016 roku Aero2, następca prawny Midasa, dokonał przedterminowego, obowiązkowego wykupu wszystkich Obligacji Midas. Na dzień wykupu zdecydowana większość Obligacji Midas była własnością spółek z Grupy Polsat, które dokonały ich zakupu w trakcie 2016 roku.