41. Transakcje barterowe

Grupa jest stroną transakcji barterowych. Poniższa tabelka przedstawia przychody i koszty z tytułu transakcji barterowych, które są świadczone na warunkach rynkowych. Przychody obejmują przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów, koszty obejmują koszty sprzedaży.

 za rok zakończony
 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Przychody z transakcji barterowych53,259,9
Koszty transakcji barterowych53,360,9

   za rok zakończony
 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Należności z tytułu transakcji barterowych na dzień bilansowy24,114,3
Zobowiązania z tytułu transakcji barterowych na dzień bilansowy10,85,7