SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w milionach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe przedstawiono w milionach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.

  za rok zakończony
 Nota31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zysk netto 1.021,01.163,4
Korekty: 2.130,51.821,7
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja101.971,51.699,3
Płatności za licencje filmowe i sportowe (246,5)(238,1)
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych 230,7212,6
Odsetki 541,9763,6
Zmiana stanu zapasów 3,026,4
Zmiana stanu należności i innych aktywów (329,9)(478,2)
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów (33,3)(118,0)
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną (6,1)(3,9)
Wycena instrumentów zabezpieczających 9,86,6
Straty z tytułu różnic kursowych, netto 270,9222,0
Podatek dochodowy1312,4169,0
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym (153,0)(134,7)
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej oraz koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji31-(371,4)
(Zysk)/strata na instrumentach pochodnych, netto (164,9)53,0
Inne korekty 24,013,5
Środki pieniężne z działalności operacyjnej  3.151,52.985,1
Podatek dochodowy zapłacony (292,7)(136,2)
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej 25,938,8
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.884,72.887,7
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (436,2)(417,8)
Nabycie wartości niematerialnych (154,2)(165,3)
Płatności z tytułu koncesji (268,5)(118,7)
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne37(144,4)(29,5)
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9,516,9
Pożyczki udzielone (11,6)(16,1)
Spłata udzielonych pożyczek 0,1-
Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych (1,6)3,9
Pozostałe wpływy 3,5-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.003,4)(726,6)
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek30(1.940,9)(9.222,2)
Zaciągnięcie kredytów305.500,06.820,0
(Wykup)/emisja obligacji31(4.484,0)1.000,0
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu finansowego i zapłacone prowizje* (729,6)(978,9)
Nabycie obligacji (323,6)-
Prowizja za wcześniejszy wykup obligacji Senior Notes31(262,1)-
Wpływy z tytułu realizacji instrumentów pochodnych - kapitał 175,4-
Inne wydatki (6,0)(5,6)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2.070,8) (2.386,7)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (189,5)(225,6)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1.523,7***1.747,9**
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 2,51,4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1.336,7****1.523,7***

* obejmuje wpływ instrumentów IRS/CIRS/forward oraz zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania
** w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 12,6 złotych
*** w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 11,7 złotych
**** w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 10,7 złotych