4. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską (MSSF UE). Grupa zastosowała spójne zasady rachunkowości przy sporządzaniu danych finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku z zasadami stosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2015 rok opublikowanych w skonsolidowanym raporcie rocznym, za wyjątkiem Standardów i Interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się począwszy od 1 stycznia 2016 roku.

W roku zakończonym 31 grudnia 2016 roku weszły w życie:

 • (i) zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 28 Wyłączenia z konsolidacji jednostek inwestycyjnych
 • (ii) zmiany do MSSF 11 Nabycia udziału we wspólnej działalności
 • (iii) zmiany do MSR 1 Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji
 • (iv) zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji
 • (v) zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
 • (vi) zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze
 • (vii) zmiany wynikające z przeglądu MSSF – cykl 2010 – 2012
 • (viii) zmiany wynikające z przeglądu MSSF – cykl 2012 – 2014

Zastosowanie powyższych standardów nie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy poza wprowadzeniem pewnych nowych ujawnień.

Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszcze nie obowiązują:

 • (i) zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
 • (ii) zmiany do MSR 7 Inicjatywa dotycząca ujawniania informacji
 • (iii) zmiany do MSR 12 Rozliczania aktywów z tytułu odroczonego podatku dotyczącego niezrealizowanych strat na instrumentach dłużnych wycenianych w wartości godziwej
 • (iv) zmiany do MSSF 2 Płatności oparte na akcjach
 • (v) zmiany do MSSF 4: zastosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe wraz z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
 • (vi) MSSF 9 Instrumenty finansowe: Klasyfikacja i wycena oraz Rachunkowość zabezpieczeń
 • (vii) MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami
 • (viii) MSSF 16 Leasing
 • (ix) zmiany wynikające z przeglądu MSSF – cykl 2014 – 2016
 • (x) KIMSF 22 Transakcje w walutach obcych oraz płatności zaliczkowe
 • (xi) zmiany do MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne

Grupa obecnie analizuje wpływ opublikowanych standardów, które nie weszły w życie i ocenia, że poza dodatkowymi ujawnieniami, nie powinny mieć one istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, za wyjątkiem MSSF 15, MSSF 16, MSSF 9.

Grupa ocenia, że MSSF 15 będzie miał istotny wpływ na sprawozdanie finansowe ze względu na fakt, iż zmienia się model ujmowania przychodów z umów z klientami. Nowy standard zmieni rozkład przychodów w czasie oraz przyporządkowanie przychodów do poszczególnych produktów i usług. Grupa ocenia, iż alokacja ceny umownej proporcjonalnie do jednostkowych cen sprzedaży spowoduje obniżenie przychodów z abonamentu, podwyższenie przychodów ze sprzedaży sprzętu, a tym samym przyspieszenie momentu rozpoznania części przychodu.

Grupa ocenia, że MSSF 16 będzie miał istotny wpływ na sprawozdanie finansowe ze względu na fakt, iż nowy standard wymaga, aby leasingobiorcy rozpoznawali aktywa i zobowiązania wynikające z większości leasingów oraz zwiększyli ilość ujawnień w sprawozdaniach finansowych. Prezentacja oraz rozpoznanie kosztów w rachunku wyników będą podobne do obecnie obowiązujących wymogów w zakresie leasingu finansowego (tj. odrębnie prezentowane będą amortyzacja i koszt odsetek). Wdrożenie MSSF 16 wpłynie na wzrost kosztów amortyzacji oraz kosztów finansowych a co za tym idzie poprawę EBITDA, wzrost sumy aktywów i zobowiązań (w związku z koniecznością rozpoznania aktywa z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązania leasingowego) oraz wzrost wskaźnika zadłużenia. Grupa ocenia, iż umowy dotyczące stacji bazowych, transponderów oraz najmu powierzchni obecnie ujmowane jako leasing operacyjny mogą być klasyfikowane jak leasing finansowy.

Grupa ocenia, że MSSF 9 może mieć wpływ na sprawozdanie finansowe ze względu na fakt, iż standard przewiduje zmianę podejścia do klasyfikacji aktywów finansowych oraz wprowadza model utraty wartości oparty o oczekiwane straty. Wdrożenie nowego modelu utraty wartości, w miejsce dotychczasowej koncepcji strat poniesionych, może skutkować ogólnym wzrostem poziomu rezerw, a także potencjalnie ich większą zmiennością w sprawozdaniach finansowych ze względu na wymóg uwzględniania zarówno bieżących jak i przyszłych zdarzeń, w tym prognoz makroekonomicznych.

Na dzień raportowania niniejszego sprawozdania finansowego Grupa nie zakończyła analizy wpływu standardów MSSF 15, MSSF 16 oraz MSSF 9.

Pozostałe opublikowane, lecz jeszcze nieobowiązujące standardy i interpretacje nie ujęte powyżej nie dotyczą działalności Grupy.