CSR

Rynek
Klienci
colr-green
Klienci

Działania Grupy Cyfrowego Polsatu skierowane do klientów koncentrują się na dwóch głównych obszarach: zapewnieniu efektywnej komunikacji oraz oferowaniu produktów i usług nie tylko adekwatnych do potrzeb naszych klientów, ale także przyjaznych środowisku.

W celu zapewnienia efektywnej komunikacji umożliwiamy różne kanały kontaktu, m.in.: 

 • 24-godzinne wsparcie telefoniczne przez Dział Obsługi Klienta dla użytkowników sieci Plus i dla abonentów Cyfrowego Polsatu, działające przez wszystkie dni roku,
 • interaktywną obsługę osób dzwoniących poprzez IVR (Interactive Voice Response), 
 • rozpatrywanie zgłoszeń kierowanych drogą elektroniczną (e-mail),
 • samodzielne zarządzanie kontem poprzez Internetowe Centrum Obsługi Klienta,
 • od 2015 roku w Polkomtelu funkcjonuje aplikacja mobilna do zarządzania kontem klienta, która pozwala na stały i bezpłatny dostęp do informacji związanych z kontem billingowym,
 • bezpośrednie spotkania ze sprzedawcami w sieci naszych salonów w całym kraju.

Oferujemy klientom także produkty i usługi odpowiedzialne społecznie. Wszystkie dekodery wyprodukowane przez Cyfrowy Polsat wyposażone są w funkcję kontroli rodzicielskiej, umożliwiającej blokowanie: audycji w zależności od wieku oglądającego lub całkowitego dostępu do wybranych kanałów. W ramach prowadzonej przez Plusa polityki bezpiecznego korzystania z usług zarówno przez dzieci, jak i młodzieży, operator wprowadził usługę Blokada. Usługa ta nie pozwala na dostęp do treści przeznaczonych tylko dla dorosłych, znajdujących się w komercyjnym ośrodku WAP w sieci Plus. 

Regulatorzy
colr-orange
Regulatorzy

Chcemy aktywnie kształtować otoczenie, w którym na co dzień funkcjonujemy. Dlatego też jesteśmy członkiem lub partnerem wielu organizacji, które działają na rzecz rozwoju branży i rynku oraz skupiają specjalistów z obszarów istotnych dla naszej działalności.

Wspieramy rozwój technologiczny i procesy regulacji prawa towarzyszące temu rozwojowi. Na tym polu Cyfrowy Polsat współpracuje z wieloma organizacjami, m.in.: Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC), Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej (PIKE), Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI), PKPP Lewiatan.

Jako firma notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych Cyfrowy Polsat na bieżąco współpracuje także z regulatorem oraz innymi organizacjami związanymi z rynkiem kapitałowym, takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Giełda Papierów Wartościowych (GPW), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII), Związek Maklerów i Doradców (ZMiD). Realizując aktywną politykę relacji inwestorskich, spółka jest w stałym kontakcie także z akcjonariuszami (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Otwarte Fundusze Emerytalne) oraz z niezależnymi biurami maklerskimi.

Jako dostawca i pionier superszybkiego Internetu mobilnego LTE na polskim rynku oraz właściciel telewizji internetowej IPLA, staramy się aktywnie uczestniczyć w procesach związanych z rozwojem rynku interaktywnego. Należymy do organizacji IAB Polska i wspieramy ją w procesie edukacji rynku i tworzenia standardów jakościowych oraz w działaniach popularyzujących Internet jako efektywne medium reklamowe. Jesteśmy także współwłaścicielem Polskich Badań Internetu, spółki powołanej w celu stworzenia standardu badań tego medium w Polsce.

Nasze stacje objęte są monitoringiem telemetrycznych badań oglądalności prowadzonych przez Nielsen Audience Measurement, należymy także do Międzynarodowego Stowarzyszenia Telewizyjnych i Radiowych Biur Sprzedaży Reklam EGTA.

Nasi pracownicy respektują standardy postępowania wytyczane przez ISACA oraz Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Budujemy w organizacji świadomość roli audytów, szerzymy wiedzę o procesach audytowych oraz o normach porządkujących ich sprawne i rzetelne przeprowadzanie.

W obowiązującym obecnie polskim prawodawstwie regulatorami poszczególnych rynków, w obrębie których prowadzimy działalność są: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Środowisko
Normy prawne
colr-purple
Normy prawne

Wszystkie nasze działania podejmujemy zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie naszego kraju. Dlatego w naszej Grupie działamy zgodnie z ustawami:

 • Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001, 
 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 o odpadach, 
 • Ustawa z dn. 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 
 • Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
 • Ustawa z dn. 24 kwietnia 2009 o bateriach i akumulatorach.

Dodatkowo w Cyfrowym Polsacie posiadamy certyfikaty: ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego oraz PN-N-18001:2004 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego wydane przez Polskie Centrum Certyfikacji (jednostkę akredytowaną przez PCA), a w PolkomteluISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 wydane dla Polkomtel przez DEKRA Certyfication Sp. z o.o.

Ekobiuro
colr-yellow
Ekobiuro

Grupie Cyfrowego Polsatu prowadzimy liczne działania prośrodowiskowe, których celem jest zarówno edukacja ekologiczna pracowników, jak i minimalizacja negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko.

Jednym z elementów działań proekologicznych jest zbiórka elektrośmieci. Od kilku lat Cyfrowy Polsat bierze udział w ogólnopolskiej kampanii Dobre rady na odpady. Na terenie firmy zbierany jest zużyty sprzęt elektroniczny, który jest przekazywany do organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu jego recyklingu.

W siedzibach Plusa rokrocznie prowadzone są zbiórki zużytego sprzętu elektromagnetycznego, który jest przekazywany do organizacji odzysku. Prowadzony jest także program skupu telefonów, używany aparat można sprzedać w zamian za bon towarowy na nowy telefon, ofertę w Plusie lub gotówkę uzyskaną przelewem bankowym.

Grupa propaguje i popiera filozofię zielonego biura promując wśród pracowników dobre nawyki wspierające środowisko. Prowadzimy zbiórki makulatury oraz selekcję odpadów, jak chociażby zużytych tonerów. W Cyfrowym Polsacie pracownicy sami wypracowali 10 ekozasad według których staramy się na co dzień pracować.

Nasza sieć wykonywana na zlecenie Polkomtelu przez Nokia Solutions and Networks oraz firmę Ericsson służy dobrze nie tylko klientom Plusa i Cyfrowego Polsatu, ale także środowisku. Dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, wdrożeniu nowoczesnych modułów radiowych czy systemów chłodzenia, poprawił się komfort korzystania z sieci oraz zmniejszyły się zużycie prądu i emisja dwutlenku węgla.

Ekousługi
colr-blue
Ekousługi

Od kilku lat konsekwentnie wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów i zachęcamy do tego typu rozwiązań naszych klientów. W trosce o przyrodę oraz wygodę klientów uruchomione zostały ekousługi.

Użytkownicy usług z portfolio Grupy mają możliwość otrzymywania obrazów faktur lub blankietów wpłat w formie elektronicznej. Dokumenty otrzymywane drogą elektroniczną, to same korzyści – opłaty pod większą kontrolą, wygoda i komfort prowadzonych rozliczeń oraz ochrona środowiska. Abonent ma możliwość natychmiastowego zapoznania się z dokumentami i zapisania ich na dysku komputera oraz zyskuje do nich dostęp w dowolnym czasie i miejscu. Dokumenty są przekazywane wyłącznie na prywatny adres e-mail wskazany przez użytkownika, co daje gwarancję bezpieczeństwa ich przepływu.

W trosce o komfort i wygodę swoich Klientów Polkomtel udostępnia e-fakturę: po zalogowaniu się do serwisu Plus online lub wysyłaną na wskazany przez Klienta adres e-mail. 

Pracownicy
Atrakcyjny pracodawca
colr-green
Atrakcyjny pracodawca

Nasz sukces jest efektem wiedzy, umiejętności i zaangażowania pracowników. Stanowią oni nadrzędny kapitał, dlatego też polityka personalna w Grupie skoncentrowana jest wokół budowania atrakcyjnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników.

Naszym celem jest stworzenie warunków pozwalających pracownikom na rozwój ich potencjału i ciągłe doskonalenie. Dużą wagę przykładamy do procesu rekrutacji. Stawiamy na osoby efektywne w działaniu, wysoko zmotywowane i popierające nasze wartości. Szukamy kandydatów z dużym potencjałem, które dobrze odnajdą się w zespole. W procesie rekrutacyjnym, wykorzystujemy zaawansowane narzędzia takie jak testy kompetencyjne czy Assesment Center.

Nasza unikalna propozycja wartości zatrudnienia to połączenie potencjału wynikającego ze skali grupy telekomunikacyjno – medialnej oraz zaawansowanych technologicznie i systemowo projektów, jakie realizujemy z przyjazną atmosferą i zorientowaniem na relacje międzyludzkie i ducha zespołowości.

Staże i praktyki
colr-orange
Staże i praktyki

W Cyfrowym Polsacie od kilku lat działa Program Praktyk Letnicha w Polkomtelu Plus dla Najlepszych. Oba programy skierowane są do studentów co najmniej III roku wszystkich kierunków, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę w realiach biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii i narzędzi.

Obie spółki nawiązały współpracę z kilkoma warszawskimi uczelniami wyższymi. Praktykanci są pozyskiwani w ramach kooperacji z SGH czy Vistula, a studenci Politechniki Warszawskiej regularnie spotykają się z Inżynierami Telekomunikacji, żeby zobaczyć jak w praktyce wygląda zarządzanie siecią telekomunikacyjną.

Z myślą o studentach IV i V roku oraz absolwentach działa też program stażowy Cyfrowa Kariera. Każdemu stażyście zostaje powierzony projekt, za którego realizację w pełni odpowiada. Wielu spośród dotychczasowych praktykantów i stażystów na stałe dołączyło do naszych zespołów.

Rokrocznie obie spółki są uczestnikami licznych targów pracy organizowanych m.in. na uczelniach wyższych. W ten sposób chcemy przybliżyć studentom naszą Grupę oraz zaprezentować oferty praktyk. Organizujemy również interaktywne warsztaty dla studentów, które prowadzone są przez naszych specjalistów z różnych obszarów biznesowych.

Rozwój i szkolenia
colr-purple
Rozwój i szkolenia

Praca w Grupie daje naszym pracownikom unikalną na rynku polskim możliwość zdobywania doświadczeń przy łączeniu różnorodnych usług i technologii oraz czerpania najlepszych rozwiązań, m.in. w zakresie organizacji pracy i z poszczególnych obszarów biznesu.

Koncentrujemy się na działaniach szkoleniowo – rozwojowych które wspierają osiąganie założonych celów biznesowych w Grupie, jednocześnie pomagając pracownikom w realizacji ich zadań.

Nasze szkolenia planujemy i przygotowujemy w oparciu o rzeczywiste potrzeby biznesowe: realizujemy głównie szkolenia merytoryczne (techniczne, sprzedażowo – produktowe, z zarządzania projektami, z produktów i usług etc.), dostosowane do konkretnych potrzeb w organizacji, uwzględniając specyfikę pracy w poszczególnych obszarach. Realizujemy również szkolenia wprowadzające i umiejętnościowe, związane bezpośrednio z pracą na danym stanowisku, np. z obsługi klienta, technik sprzedaży, etc. W przypadku wszystkich typów szkoleń, oprócz tradycyjnych metod szkoleniowych, proponujemy możliwość uczestniczenia w szkoleniach multimedialnych realizowanych na wewnętrznych platformach e-learning.

Przywiązujemy dużą wagę do kształtowania kultury udzielania feedbacku w Organizacji oraz dzielenia się wiedzą przez pracowników:

 • realizujemy OFIZ (Online’owe Forum Informacji Zwrotnej). Program oparty na tzw badaniu 360, pozwala na udzielanie wzajemnego feedbacku przez pracowników w Grupie,
 • organizujemy Program Rozwoju Talentów, w ramach którego szukamy ekspertów w danej dziedzinie - gotowych do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami,
 • w ramach Programu Akademia Menadżera wpieramy menadżerów w realizacji ich zadań - realizujemy indywidualnie profilowany cykl szkoleń dla kadry menadżerskiej, poprzedzamy go badaniem 360.
Benefity
colr-yellow
Benefity

Pracownikom Grupy Cyfrowy Polsat gwarantujemy liczne świadczenia socjalne, m.in.:

 • opiekę medyczną, 
 • dofinansowanie pakietów sportowych - kartę Multisport,
 • możliwość udziału w konferencjach branżowych,
 • ubezpieczenia grupowe łączące ochronę życia i zdrowia pracownika i jego rodziny ,
 • możliwość dołączenia do wybranych sekcji sportowych,
 • promocje na usługi telewizyjne, telefoniczne, internetowe i bankowe.
Promocja zdrowia
colr-green
Promocja zdrowia

W minionym roku swoją działalność kontynuowały nasze sekcje sportowe, których celem jest promocja zdrowia oraz integracja pracowników naszych spółek, realizujących tę samą pasję lub hobby. Wśród działających w Grupie sekcji znajdują się m.in.:

 • Sekcja Tenisowa,
 • Sekcja Strzelecka,
 • Sekcja Turystyki Krajoznawczej,
 • Sekcja Lekkoatletyki,
 • Sekcja Wind&Kitesurfing,
 • Sekcja narciarsko-snowboardowa,
 • Sekcja nurkowa,
 • Sekcja Piłki Nożnej.
Integracja
colr-blue
Integracja

Stałym punktem wydarzeń firmowych są również imprezy dla pracowników. W ramach eventów wewnętrznych staramy się zapewnić pracownikom różne formy integracji – od spotkań rozrywkowych, przez edukacyjne aż po kulturę wysoką.

Dzięki indywidualnemu zaangażowaniu pracowników oraz ich chęci do rozwoju, a także wspierania innych, z powodzeniem realizowane są różne inne ciekawe inicjatywy. W Polkomtelu odbywają się m.in.: Pikniki Rodzinne, dotyczące nowych ofert produktów i usług oraz współorganizowane z Partnerami Plusa. Działają również Drużyny Formacji Obrony Cywilnej.

W 2016 roku Pracownicy Cyfrowego Polsatu, Plusa, Telewizji Polsat i Polsat Media wzięli udział w Rodzinnym Pikniku Grupy Polsat, który został zorganizowany na terenach Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Wolontariat pracowniczy
colr-yellow
Wolontariat pracowniczy

Mimo, że działalność wolontariatu pracowniczego nie jest ujęta w formalne procedury wewnętrzne, to nasi pracownicy chętnie angażują się w tego rodzaju inicjatywy.

Społeczeństwo
Sponsoring
colr-yellow
Sponsoring

Od 1998 roku Plus wspiera siatkówkę, będąc w tym czasie między innymi Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski Kobiet i Mężczyzn oraz tytularnym sponsorem PlusLigi i sponsorem OrlenLigi.

Bardzo ważne, nie tylko w wymiarze sportowym, ale i społecznym, było również zaangażowanie Plusa w organizację siatkarskich turniejów dla dzieci i młodzieży, w program budowy młodzieżowych boisk oraz program wyposażenia boisk do siatkówki w sprzęt.

Plus, wspólnie z organizatorami siatkarskich wydarzeń, brał udział w kreowaniu atrakcyjności widowisk siatkarskich oraz w edukacji kibiców w zakresie kultury kibicowania.

Bezpieczeństwo
colr-blue
Bezpieczeństwo

Dzięki współpracy ze służbami ratowniczymi udało się zrealizować szereg projektów, które w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w polskich górach.

Najważniejszym elementem współpracy Plusa z GOPR i TOPR jest Zintegrowany System Ratownictwa obsługujący numer ratunkowy w górach 601 100 300, dostępny z telefonów w sieciach komórkowych i stacjonarnych. Z numeru alarmowego można korzystać w całym paśmie polskich gór. Centrum Koordynacji GOPR znajduje się w Rabce, natomiast Centrum Koordynacji Ratownicy TOPR jest obsługiwane przez ratowników w Zakopanem.

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu sieci Plus działa także Zintegrowany System Ratownictwa nad wodą pod numerem 601 100 100. System oferuje niezawodną, szybką łączność ze wszystkimi kąpieliskami oraz jednostkami, a przez zastosowanie specjalistycznego oprogramowania umożliwia dyspozytorowi koordynację wielu działań jednocześnie. Przed uruchomieniem systemu dotarcie do osoby, która wezwała pomoc np. na niestrzeżonym kąpielisku, zajmowało przeciętnie od 15 do 25 minut. Dziś, dzięki systemowi ratownictwa zbudowanemu przy wsparciu Plusa, czas ten wynosi od 1,5 do 3 minut. Ten decydujący o życiu i zdrowiu poszkodowanych postęp opiera się na niezawodności sieci informacyjnej i stałej współpracy z ratownikami.

Stowarzyszenie Sygnał
colr-green
Stowarzyszenie Sygnał

W Cyfrowym Polsacie na bieżąco współpracujemy ze Stowarzyszeniem SYGNAŁ, którego jesteśmy członkiem i które integruje rynek telewizyjny w walce z kradzieżą własności intelektualnej.

W 2016 roku Stowarzyszenie koncentrowało się na działalności edukacyjnej skierowanej do uczestników rynku oraz do organów administracji państwowej. Działało także na rzecz wypracowywania dobrych praktyk rynkowych związanych z ochroną legalnego rynku audiowizualnego oraz tworzeniem lepszego prawa organizując liczne szkolenia dla organów ścigania, oraz uczestnicząc jako organizator lub prelegent w konferencjach czy realizując warsztaty dla członków Stowarzyszenia.

Współpraca z NGO i działania charytatywne
colr-orange
Współpraca z NGO i działania charytatywne

Obecnie Plus współpracuje m.in. z następującymi organizacjami:

 • Fundacja Polsat
 • Fundacja TVN
 • Fundacja Ewy Błaszczyk Akogo
 • Fundacja Hospicyjna
 • Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko
 • Stowarzyszenie Wiosna - Szlachetna Paczka
 • Caritas Polska
 • Dzieło Pomocy Ad Gentes 
Fundacja Polsat
colr-green
Fundacja Polsat

Nasza podstawowa aktywność w ramach odpowiedzialnego biznesu to pomoc dla chorych dzieci i ich rodziców, będących podopiecznymi Fundacji Polsat.

Edukacja
colr-purple
Edukacja

eTornister to integracja wszystkich niezbędnych w procesie nauki materiałów, a więc podręczników i książek, ale także słowników, encyklopedii i materiałów pomocniczych. Uczeń i nauczyciel mają je na swoim tablecie z dużym, czytelnym kolorowym ekranem, dostępem do Internetu LTE. Co ważne, eTornister mają do swojej dyspozycji 24h/dobę, przez cały czas nauki, zarówno w szkole jak i po lekcjach. Platforma eTornister umożliwia również korzystanie z narzędzi elektronicznych wspierających proces zarządzania szkołą, takich jak dzienniki elektroniczne. Nauczyciel ma dzięki niemu cały czas dostęp do listy uczniów, ocen, uwag i kontaktu z rodzicami.

Wdrożenie programu zwykle poprzedzają konsultacje społeczne.

Projekt eTornister realizowany jest we współpracy z partnerami:

 • LG Electronics Polska, który dostarcza wysokiej jakości tablety z LTE,
 • PZU, który ubezpiecza urządzenia,
 • Mobile Box SA, która jest dostawcą platformy Tornister,
 • Wiodące wydawnictwa edukacyjne, które dostarczają treści edukacyjne.

Do projektu eTornister mogą przyłączać się samorządy i szkoły w całej Polsce.