10. Koszty operacyjne

  za rok zakończony
 Nota31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich 1.938,72.141,0
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 1.971,51.699,3
Koszt własny sprzedanego sprzętu 1.354,71.332,8
Koszty kontentu 1.114,21.065,9
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta 827,8802,6
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownikówa570,5550,2
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności 46,962,6
Inne koszty 245,0213,5
Razem 8.069,37.867,9

a) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

 za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Wynagrodzenia481,4464,1
Ubezpieczenia społeczne73,470,1
Pozostałe świadczenia pracownicze15,716,0
Razem570,5550,2

Przeciętne zatrudnienie pracowników nieprodukcyjnych w roku obrotowym*

 za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w etatach)5.0105.033

* po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności