42. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Należności

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Wspólne przedsięwzięcia1,32,6
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A.11,261,9
Razem*12,564,5

* wartości nie obejmują zapłaconych kaucji (31 grudnia 2016 roku – 3,4 zł, 31 grudnia 2015 roku – 3,3 zł)

Należności od jednostek powiązanych nie są przedmiotem zabezpieczeń.

Pozostałe aktywa

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A.0,1358,5
Razem0,1358,5
 

Pozostałe aktywa na 31 grudnia 2015 roku składały się głównie z rozliczeń międzyokresowych czynnych związanych z umową z Aero 2 Sp. z o.o.

Zobowiązania

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Wspólne przedsięwzięcia1,51,9
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A.27,328,7
Razem28,830,6
 

Pożyczki udzielone

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Wspólne przedsięwzięcia48,343,0
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, współkontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A.3,10,4
Razem51,443,4

Zobowiązania z tytułu obligacji

 31 grudnia 201631 grudnia 2015 
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny) i osoby, które kontrolują, wspólnie kontrolują lub wywierają znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A.792,2-
Razem792,2-

Zobowiązania dotyczą obligacji wyemitowanych przez Litenite Ltd.

Przychody operacyjne

 za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Jednostki zależne*84,61,8
Wspólne przedsięwzięcia0,91,6
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A.13,3482,9
Razem98,8486,3

* dotyczy transakcji z jednostkami zależnymi (pod wspólną kontrolą) zawartymi przed ich nabyciem

W obu okresach najistotniejsze transakcje obejmują przychody z tytułu współdzielenia stacji bazowych, modułu radiowego i usług dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnej, przychody ze sprzedaży reklam oraz przychody z tytułu świadczonych usług audiotekstowych.

Koszty operacyjne i zakupy aktywów programowych

 za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Jednostki zależne*120,26,5
Wspólne przedsięwzięcia4,37,4
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A.224,4690,6
Razem348,9704,5

* dotyczy transakcji z jednostkami zależnymi (pod wspólną kontrolą) zawartymi przed ich nabyciem

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 najistotniejsze transakcje obejmują usługi transmisji danych, wynajem nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej oraz koszty związane z nabyciem aktywów programowych i usługi reklamowe.

W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 najistotniejsze transakcje obejmują usługi transmisji danych, koszty związane z nabyciem aktywów programowych i usługi reklamowe, wynajem nieruchomości, koszty zakupu energii elektrycznej, usługi związane z telefoniczną obsługą klienta oraz koszty prowizji.

Zyski z działalności inwestycyjnej, netto

 za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Wspólne przedsięwzięcia2,92,2
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A.0,70,1
Razem3,62,3
 

Koszty finansowe

 za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Wspólne przedsięwzięcia-0,1
Jednostki kontrolowane przez osobę (lub bliskich członków rodziny), która kontroluje, wspólnie kontroluje lub wywiera znaczący wpływ na Cyfrowy Polsat S.A.61,20,1
Razem61,20,2
 

Transakcja nabycia udziałów Litenite Ltd. została opisana w nocie 37.