43. Zobowiązania warunkowe

W opinii Zarządu, poziom rezerw na 31 grudnia 2016 roku jest wystarczający do pokrycia ewentualnych przyszłych wypływów, a niekorzystne rozwiązanie kwestii spornych nie będzie miało istotnie negatywnego wpływu na sytuację finansową Grupy.

Postępowania wszczęte przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”)

W dniu 24 lutego 2011 roku Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel (jednostkę pośrednio zależną od Spółki) karę pieniężną w wysokości 130,7 zł w związku ze stwierdzeniem rzekomego braku współdziałania w toku kontroli prowadzonej przez Prezesa UOKiK w Polkomtel. Polkomtel odwołał się od decyzji Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („SOKiK”). Zdaniem Zarządu, w trakcie kontroli Polkomtel w pełni i przez cały czas współpracował z UOKiK w zakresie przewidzianym prawem. W dniu 18 czerwca 2014 roku SOKiK zmienił decyzję Prezesa UOKiK, obniżając kwotę kary do wysokości 4 zł(tj. równowartość 1 euro). Wyrokiem z dnia 20 października 2015 roku sąd uchylił wyrok SOKiK w przedmiotowej sprawie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W opinii Zarządu jest bardziej prawdopodobne, iż ostateczne rozstrzygnięcie postępowania będzie korzystne dla Polkomtel w związku z tym nie utworzono rezerwy z tego tytułu.

W dniu 23 listopada 2011 roku do Polkomtel (jednostki pośrednio zależnej od Spółki) doręczono decyzję Prezesa UOKiK, którą uznaje rzekome zawarcie porozumienia przez Polkomtel, PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A. oraz P4 Sp. z o.o. za praktykę ograniczającą konkurencję na krajowym detalicznym rynku telefonii komórkowej oraz na krajowym hurtowym rynku usług telewizji mobilnej świadczonych w technologii DVB-H. Decyzją tą Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel karę w wysokości 33,5 zł. Zdaniem Zarządu przedmiotowe porozumienie nie miało miejsca. Polkomtel złożył odwołanie od ww. decyzji Prezesa UOKiK nakładającą karę do SOKiK. Wyrokiem z dnia 19 czerwca 2015 r. SOKiK uchylił karę w całości. Wyrok nie jest prawomocny. Prezes UOKiK złożył apelację od wyroku.

W dniu 27 grudnia 2012 roku do Polkomtel (jednostki pośrednio zależnej od Spółki) doręczono decyzję Prezesa UOKiK, którą kończy postępowanie prowadzone w związku z podejrzeniem rzekomego stosowania przez Polkomtel praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów dotyczące podawania w reklamach informacji w sposób, który mógł wprowadzać w błąd. Decyzją tą Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel karę w wysokości 4,5 zł. Polkomtel złożył odwołanie od ww. decyzji Prezesa UOKiK do SOKiK. W dniu 15 października 2014 roku wyrokiem SOKiK wysokość kary została obniżona do poziomu 1,5 zł. Wyrokiem z dnia 10 lutego 2016 roku sąd uchylił wyrok SOKiK przywracając wysokość kary do poziomu 4,5 zł. W dniu 15 marca 2016 roku Polkomtel zapłacił karę w wysokości 1,8 zł. Zarząd oczekuje na ponowne rozpatrzenie sprawy przez SOKiK zgodnie z wyrokiem sądu.

W dniu 23 grudnia 2014 roku do Polkomtel (jednostki pośrednio zależnej od Spółki) doręczono decyzję Prezesa UOKiK, którą kończy postępowanie w związku z podejrzeniem rzekomego stosowania przez Polkomtel praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów dotyczące niektórych zapisów znajdujących się w regulaminie sklepu internetowego oraz zapisów dotyczących zwrotu zakupionych urządzeń w przypadku rozwiązania przez abonenta umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Decyzją tą Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel kary w łącznej wysokości 8,8 zł. Polkomtel złożył odwołanie od ww. decyzji do SOKiK.

W dniu 30 grudnia 2014 roku do Polkomtel (jednostki pośrednio zależnej od Spółki) doręczono decyzję Prezesa UOKiK, którą kończy postępowanie prowadzone w związku z podejrzeniem rzekomego stosowania przez Polkomtel praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na niedostarczeniu konsumentom zawierającym umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej wraz z umową regulaminu promocji oraz o nieinformowaniu o zakończeniu promocji dotyczącej rachunku szczegółowego. Decyzją tą Prezes UOKiK nałożył na Polkomtel karę w wysokości 6 zł. Polkomtel złożył odwołanie od ww. decyzji do SOKiK.

W dniu 15 grudnia 2014 roku Polkomtel (jednostka pośrednio zależna od Spółki) otrzymała za pośrednictwem Sądu pozew od Orange o zapłatę kwoty 21 zł z tytułu działań rzekomo sprzecznych ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy o przeniesienie praw do dysponowania częstotliwościami radiowymi. W dniu 13 stycznia 2015 roku spółka złożyła odpowiedź na pozew. Sąd Okręgowy w Warszawie obniżył wysokość kary umownej do poziomu 9 zł. Spółka złożyła apelację od przedmiotowej decyzji. Polkomtel uznaje zgłoszone przez Orange roszczenia za bezpodstawne.

We wrześniu 2015 roku Polkomtel (jednostka pośrednio zależna od Spółki) otrzymała pozew P4 Sp. z o.o., w którym spółka ta żąda zapłaty odszkodowania w kwocie 316 zł, w tym odsetki 85 zł, dotyczącego detalicznych cen usług mobilnych świadczonych w okresie pomiędzy lipcem 2009 roku a marcem 2012 roku. Roszczenie P4 Sp. z o.o. zakłada zapłatę powyższej kwoty solidarnie przez Orange Polska S.A., Polkomtel i T-Mobile Polska S.A.

Zdaniem Zarządu, pozew jest bezpodstawny, jako że Polkomtel Sp. z o.o. nie dopuszczał się samodzielnie lub z innymi podmiotami czynów niedozwolonych, w szczególności związanych z wysokością cen detalicznych za usługi połączeń telefonicznych kierowanych do sieci telekomunikacyjnej P4 Sp. z o.o. W ocenie Zarządu Polkomtel, brak jest podstaw prawnych dla łącznej oceny zachowań poszczególnych operatorów na rynku usług telekomunikacyjnych, który jest rynkiem w pełni konkurencyjnym, a każdy z przedsiębiorców prowadzi samodzielna politykę handlową, w tym cenową. Objęte pozwem roszczenia P4 Sp. z o.o. nie zostały wykazane ani co do zasady (przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej), ani co do wysokości.

Decyzjami z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezes UOKiK uznał praktyki stosowane przez Spółkę oraz Polkomtel (jednostki pośrednio zależnej od Spółki) za rzekomo naruszające zbiorowe interesy konsumentów polegające na posługiwaniu sięw reklamach hasłami, które w opinii organu sugerują, że transmisja danych realizowana w technologii LTE nie będzie ograniczana . Prezes UOKiK nałożył na Spółkę oraz Polkomtel karę pieniężną w wysokości odpowiednio 5,3 zł oraz 18,4 zł. Grupa złożyła odwołanie od ww. decyzji do SOKiK.

Decyzją z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezes UOKiK uznał praktyki stosowane przez Spółkę oraz Polkomtel (jednostki pośrednio zależnej od Spółki) za rzekomo naruszające zbiorowe interesy konsumentów polegające na prezentowaniu ofert promocyjnych, podczas gdy w opinii organu nie było możliwości zawarcia umowy na danych warunkach. Prezes UOKiK nałożył na Spółkę oraz Polkomtel karę pieniężną w wysokości odpowiednio 4,4 zł oraz 12,3 zł. Grupa złożyła odwołanie od ww. decyzji do SOKiK.

Ponadto toczą się również inne postępowania, w których stroną jest Grupa, na które utworzono rezerwy zgodnie z najlepszą oceną Zarządu wartości ewentualnych przyszłych wypływów korzyści ekonomicznych związanych z uregulowaniem tych spraw. Informacje dotyczące wartości utworzonych rezerw na poszczególne tytuły nie zostały ujawnione, gdyż zdaniem Zarządu, takie ujawnienie mogłoby wpłynąć na rozstrzygnięcie toczących się spraw.