19. Wartość firmy i aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania

Grupa zaklasyfikowała jako aktywa w skonsolidowanym bilansie wartość firmy i znaki towarowe o niekreślonym okresie użytkowania do OWŚP, będących jednocześnie odrębnymi segmentami objętymi obowiązkiem sprawozdawczym.

Wartość firmy i marki o nieokreślonym okresie użytkowania są testowanie pod kątem utraty wartości raz do roku lub częściej, jeżeli występują przesłanki utraty wartości. Wartość firmy i marki zostały przypisane do niżej wymienionych OWŚP w celu przeprowadzenia testu na utratę wartości. Przypisanie do danego OWŚP lub grup OWŚP nastąpiło na podstawie oczekiwanych korzyści z połączenia, dzięki któremu ta wartość firmy powstała i zidentyfikowanych marek. 

Grupa testuje całą wartość bilansową ośrodka wypracowującego środki pieniężne i w przypadku utraty wartości odpisy aktualizujące są odnoszone w pierwszej kolejności w stosunku do wartości firmy i nie podlegają odwróceniu. W przypadku całkowitego odpisu wartości firmy pozostała kwota straty z tytułu utraty wartości jest alokowana proporcjonalnie do marki i innych aktywów ośrodka wypracowującego środki pieniężne.

 

 20162015
OWŚP „Usługi od klientów indywidualnych i biznesowych”8.583,48.214,4
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Metelem Holding Company Ltd.7.982,57.982,5
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Litenite Ltd.368,8-
Wartość firmy ujawniona na nabyciu spółek tworzących serwis Ipla145,1145,1
Wartość firmy ujawniona na nabyciu M.Punkt Holdings Ltd.52,052,0
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Orsen Holding Limited16,316,3
Wartość firmy ujawniona na nabyciu INFO-TV-FM Sp. z o.o.10,710,7
Wartość firmy ujawniona na nabyciu IT Polpager S.A.0,2-
Marka Ipla7,87,8
OWŚP „Nadawanie i produkcja telewizyjna”3.282,83.282,8
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Telewizja Polsat S.A.2.360,22.360,2
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Polskie Media S.A.34,834,8
Wartość firmy ujawniona na nabyciu Radio PIN S.A.4,84,8
Marka Polsat840,0840,0
Marka TV433,733,7
Marka TV69,39,3
 

Wartości odzyskiwalne ośrodków wypracowujących środki pieniężne są ustalane na bazie kalkulacji wartości użytkowej. Kalkulacje te oparte są na zdyskontowanych przepływach pieniężnych przed opodatkowaniem i wykorzystują szacowane projekcje przepływów pieniężnych na podstawie aktualnych planów finansowych dla okresu 5 letniego do 2021 roku. Projekcje przepływów pieniężnych po 5 letnim okresie prognozy są szacowane przy użyciu krańcowej stopy wzrostu. Krańcowa stopa wzrostu nie przekracza długoterminowej średniej stopy wzrostu dla kraju, w którym Grupa prowadzi działalność.

Kluczowe założenia zastosowane do obliczenia wartości użytkowej

Obliczenie wartości użytkowej ośrodków „Usługi od klientów indywidualnych i biznesowych” i „Nadawanie i produkcja telewizyjna” jest najbardziej wrażliwe na następujące zmienne:

  • stopy dyskontowe,
  • stopa wzrostu zastosowana do szacowania przepływów pieniężnych poza okres planów finansowych.

Stopa dyskontowa – stopa dyskontowa odzwierciedla dokonany przez kierownictwo szacunek ryzyka typowego dla każdego OWŚP, z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Stopa dyskontowa została wyliczona z uwzględnieniem specyficznych warunków działalności Grupy i jej segmentów operacyjnych, w oparciu o średni ważony koszt kapitału (WACC). Stopa WACC bierze pod uwagę zarówno zadłużenie, jak i kapitał własny. Koszt kapitału własnego opiera się na zwrocie z inwestycji oczekiwanym przez inwestorów Grupy, a koszt długu oparty jest na oprocentowanych instrumentach dłużnych. Ryzyko specyficzne dla segmentu jest uwzględniane poprzez zastosowanie indywidualnego współczynnika beta. Współczynniki beta są szacowane co roku w oparciu o szeroko dostępne dane rynkowe.

Szacowana stopa wzrostu – stopy wzrostu bazują na szeroko dostępnych opublikowanych danych rynkowych.

Kluczowe założenia zastosowane do obliczenia wartości użytkowej w 2016 i 2015 roku:

 Nadawanie i produkcja telewizyjnaUsługi dla klientów indywidualnych i biznesowych
 2016201520162015
Krańcowa stopa wzrostu2%3%2%3%
Stopa dyskonta przed opodatkowaniem9,9%9,7%9,4%8,2%
 

Testy na utratę wartości marek i wartości firmy przypisanych do OWŚP „Nadawanie i produkcja telewizyjna” i „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych” nie wskazywały na utratę wartości na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Wrażliwość na zmiany założeń

Grupa uważa, że główne założenia przyjęte do testowania utraty wartości ośrodków wypracowujących środki pieniężne „Nadawanie i produkcja telewizyjna” i „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych” na dzień 31 grudnia 2016 roku są racjonalne i oparte na doświadczeniu Grupy oraz prognozach rozwoju rynku, które są publikowane przez ekspertów z branży. Zarząd uważa, że żadna prawdopodobna zmiana w kluczowych założeniach, na których oparta jest kalkulacja wartości użytkowej wyżej wymienionych ośrodków wypracowujących środki pieniężne, nie spowodowałaby konieczności rozpoznania odpisu z tytułu utraty wartości.