53. Koszty operacyjne

  okres 3 miesięcy zakończony
 Nota31 grudnia 2016 niebadany 31 grudnia 2015 niebadany
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich 472,6585,1
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 512,4436,7
Koszt własny sprzedanego sprzętu 380,1393,6
Koszty kontentu 297,3299,1
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta 222,5220,1
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracownikówa163,9158,0
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności 15,37,6
Inne koszty 76,559,1
Razem 2.140,62.159,3

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

 okres 3 miesięcy zakończony
 31 grudnia 2016 niebadany 31 grudnia 2015 niebadany
Wynagrodzenia140,2136,1
Ubezpieczenia społeczne18,516,8
Pozostałe świadczenia pracownicze5,25,1
Razem163,9158,0