25. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych12,766,6
Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych1.567,91.391,7
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń51,191,9
Inne należności56,368,9
Razem1.688,01.619,1
 

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych obejmują głównie należności od klientów indywidualnych, agencji mediowych oraz należności od dystrybutorów.

Należności z tytułu dostaw i usług w walucie

Waluta31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
PLN1.530,81.382,5
EUR25,840,2
USD18,832,7
Pozostałe5,22,9
Razem1.580,61.458,3
 

Zmiana stanu odpisu aktualizującego wartość należności

 2016 2015
Bilans otwarcia95,375,0
Efekt nabycia Muzo.fm-0,2
Zwiększenie58,564,1
Odwrócenie(11,1)(12,7)
Wykorzystanie(40,4)(31,3)
Bilans zamknięcia102,395,3
Z czego: Krótkoterminowe79,473,9
                Długoterminowe22,921,4