27. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Środki pieniężne w kasie0,30,6
Środki pieniężne na rachunkach bieżących427,3150,5
Depozyty i lokaty898,41.360,9
Razem1.326,01.512,0
 

Grupa lokuje środki pieniężne i ich ekwiwalenty w bankach i instytucjach finansowych o wiarygodności potwierdzonej ratingiem przyznanym przez powszechnie rozpoznawalne agencje Standard & Poor’s, Moody’s lub Fitch oraz w Plus Banku i EFG Bank, zgodnie z wymaganiami umowy kredytowej oraz polityką przyjętą w tym zakresie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki pieniężne były lokowane przede wszystkim w bankach o ratingu A2 wg Moody’s Investors Service Ltd.

Waluta 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
PLN1.228,91.424,4
EUR14,641,2
USD75,237,9
Pozostałe7,38,5
Razem1.326,01.512,0
 

Z uwagi na współpracę Grupy z renomowanymi polskimi i międzynarodowymi bankami ryzyko związane z lokowaniem środków pieniężnych jest znacząco ograniczone.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 10,7 zł dotyczą głównie kaucji gwarancyjnych.