38. Instrumenty finansowe

Wprowadzenie

Grupa Cyfrowy Polsat S.A w ramach prowadzonej działalności operacyjnej narażona jest na szereg ryzyk finansowych, do których należą:

 • ryzyko kredytowe,
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko rynkowe:
  • ryzyko walutowe,
  • ryzyko stopy procentowej.

Zarządzanie ryzykiem prowadzone przez Grupę ma na celu ograniczenie wpływu niekorzystnych czynników na wyniki finansowe Grupy.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za nadzór i zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyk, na które narażona jest Grupa. W związku z powyższym Zarząd przyjął ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą ryzyka rynkowego, kredytowego oraz ryzyka płynności.

Niniejsza nota prezentuje informacje dotyczące ekspozycji Grupy na poszczególne ryzyka, cele Grupy, politykę i procesy zmierzające do mierzenia i zarządzania ryzykiem. Ujawnienia dotyczące wielkości narażenia Grupy na te ryzyka prezentowane są także w pozostałych notach niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą kredyty bankowe, obligacje, środki pieniężne, opcje walutowe, forwardy, transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) oraz lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest zabezpieczenie środków do finansowania działalności Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, między innymi takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zobowiązania z tytułu zakupu aktywów programowych oraz środków trwałych i wartości niematerialnych, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności operacyjnej.

Aktywa finansoweWartość bilansowa
 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Pożyczki i należności, w tym:3.397,43.300,6
Pożyczki udzielone51,847,9
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek powiązanych12,564,5
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek niepowiązanych1.996,41.664,5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1.326,01.512,0
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania10,711,7
Instrumenty pochodne zabezpieczające1,5-
Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)1,5-
Instrumenty pochodne inne niż zabezpieczające:14,717,4
Transakcje forward-10,5
Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)14,76,9

Zobowiązania finansoweWartość bilansowa
 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Inne zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu, w tym:14.464,614.292,8
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego25,925,2
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek10.572,76.610,7
Zobowiązania z tytułu obligacji1.878,15.752,0
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS695,5769,8
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne wobec jednostek niepowiązanych i kaucje573,9510,0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wobec jednostek powiązanych12,130,6
Rozliczenia międzyokresowe kosztów706,4594,5
Instrumenty pochodne zabezpieczające-8,3
Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)-8,3
Instrumenty pochodne inne niż zabezpieczające-64,6
Transakcje forward-33,3
Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)-31,3
   

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako ryzyko, iż kontrahenci Grupy nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, co spowoduje poniesienie przez drugą stronę straty finansowej. Grupa jest narażona na ryzyko kredytowe w następujących trzech głównych obszarach:

 • Zdolność kredytowa klientów, z którymi zawierane są umowy sprzedaży towarów i usług,
 • Wiarygodność kredytowa instytucji finansowych (banków/brokerów), z którymi prowadzone są transakcje zabezpieczające,
 • Zdolność kredytowa podmiotów, w które dokonywane są inwestycje, lub których papiery wartościowe są zakupione.

Ryzyko kredytowe Grupy związane jest głównie z należnościami z tytułu dostaw i usług. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 Jednostka Dominująca posiada znaczną liczbę abonentów indywidualnych rozproszonych po całym kraju, dla których przyjęto model sprzedaży oparty głównie na przedpłacaniu usługi. Należności od sieci sprzedaży Jednostki Dominującej są pokryte zobowiązaniami z tytułu prowizji bądź kaucjami. Grupa na bieżąco monitoruje należności od abonentów i podejmuje działania windykacyjne łącznie z odłączeniem przesyłu sygnału do abonenta, przerwaniem świadczenia usług telefonii komórkowej lub dostępu do Internetu. Telewizja Polsat i jej spółki zależne, w ramach prowadzonej działalności, świadczą usługi z odroczonym terminem płatności, co może spowodować ryzyko niedotrzymywania terminów płatności przez kontrahentów. Ocena wiarygodności kredytowej kontrahentów przeprowadzana jest na bieżąco i zasadniczo niewymagane są zabezpieczenia majątkowe w stosunku do aktywów finansowych. Abonenci spółki Polkomtel są rozproszeni po całym kraju. Usługa dla znaczących klientów postpaid świadczona jest po przeprowadzeniu weryfikacji ich wiarygodności kredytowej, natomiast proces weryfikacji klientów detalicznych jest zautomatyzowany i oparty na informatycznym systemie zarządzania relacjami i funkcjonalnościach systemów billingowych. Należności od sieci sprzedaży spółki Polkomtel są na bieżąco monitorowane, stosowane są limity wykorzystania i limity sprzedaży.

Grupa stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest na bieżąco monitorowana.

Ze względu na dywersyfikację ryzyka zarówno w odniesieniu do charakterystyki poszczególnych podmiotów, jak również ich położenia geograficznego, współpracy z wysoko ocenianymi instytucjami finansowymi a także biorąc pod uwagę wartość godziwą zobowiązań wynikających z instrumentów pochodnych, Grupa nie jest istotnie narażona na ryzyko kredytowe w wyniku zawartych transakcji pochodnych.

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe na dzień bilansowy była następująca:

Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe

 Wartość księgowa
 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Pożyczki udzielone51,847,9
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek powiązanych12,564,5
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności od jednostek niepowiązanych1.996,41.664,5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty1.326,01.512,0
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania10,711,7
Instrumenty pochodne inne niż zabezpieczające:14,717,4
Transakcje forward-10,5
Transakcje walutowej zamiany stóp procentowych (IRS)14,76,9
Razem3.412,13.318,0
 

Tabele poniżej przedstawiają koncentrację ryzyka kredytowego należności i pożyczek:

 Wartość księgowa
 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Należności od abonentów1.232,0906,1
Należności od spółek mediowych238,7221,0
Należności od operatorów satelitarnych i kablowych21,213,7
Należności z tytułu roamingu oraz interconnect166,9177,3
Należności od dystrybutorów121,6153,2
Należności i pożyczki udzielone podmiotom powiązanym63,9112,2
Inne należności i pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym216,4193,4
Razem2.060,71.776,9

 Wartość księgowa
 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Kontrahent A44,054,4
Kontrahent B29,531,4
Kontrahent C25,328,9
Kontrahent D22,821,0
Kontrahent E21,918,6
Pozostali1.917,21.622,6
Razem2.060,71.776,9

Uwaga: w każdym roku wykazano 5 największych sald; nie oznacza to, że dotyczą one tych samych kontrahentów.

Tabela poniżej przedstawia wiekowanie należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy:

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
 Wartość bruttoUtrata wartościWartość nettoWartość bruttoUtrata wartościWartość netto
Należności bieżące1.703,629,91.673,71.381,023,91.357,1
Należności przeterminowane do 30 dni216,44,8211,6192,26,0186,2
Należności przeterminowane od 31 do 60 dni86,24,981,384,37,077,3
Należności przeterminowane powyżej 60 dni158,564,494,1232,776,4156,3
Razem2.164,7104,02.060,71.890,2113,31.776,9
 

Jakość kredytowa należności nieprzeterminowanych nie podlegających odpisom jest bardzo dobra.

Należności, w przypadku których wystąpiła utrata wartości obejmują należności bieżące i przeterminowane odnośnie których oceniono, że część tych należności nie będzie odzyskana. Zazwyczaj rezerwa na odpis aktualizujący należności jest tworzona dla należności przeterminowanych powyżej 60 dni lub dla należności od klientów, dla których oszacowano, że nastąpiła utrata wartości we wcześniejszym momencie.

Ryzyko płynności

Podstawowym założeniem w zakresie utrzymania płynności Grupy jest utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do bieżącej obsługi zobowiązań. Wszelkie nadwyżki są lokowane głównie na depozytach bankowych.

Grupa na bieżąco przygotowuje analizy i prognozy w zakresie środków płynnych na podstawie przepływów pieniężnych.

Poniższa tabela zawiera analizę zobowiązań finansowych Grupy, które zostaną rozliczone w kwocie netto w odpowiednich przedziałach wiekowych, na podstawie pozostałego okresu do upływu umownego terminu zapadalności na dzień bilansowy.

 31 grudnia 2016
 Wartość księgowaPrzepływy wynikające z umówPoniżej6 m-cy6-12 m-cy1-2 lata2-5 latPowyżej 5 lat
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek10.572,711.716,9637,8659,01.371,09.049,1-
Zobowiązania z tytułu obligacji1.878,12.739,921,621,443,11.129,41.524,4
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS695,5756,5-123,9123,9371,7137,0
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego25,927,73,02,89,712,2-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania wobec jednostek pozostałych oraz kaucje573,9573,9573,9----
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania wobec jednostek powiązanych12,112,112,1----
Rozliczenia międzyokresowe kosztów706,4706,4706,4----
Instrumenty pochodne zabezpieczające:       
IRS*-------
Instrumenty pochodne inne niż zabezpieczające:       
IRS*-------
Transakcje forward  
– wpływy-------
– wypływy-------
 14.464,616.533,41.954,8807,11.547,710.562,41.661,4

* zgodnie z umowami przepływy wystąpią w kwocie netto

 31 grudnia 2015
 Wartość księgowaPrzepływy wynikające z umówPoniżej6 m-cy6-12 m-cy1-2 lata2-5 latPowyżej 5 lat
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek6.610,78.603,2(3.883,8)**642,41.336,310.508,3-
Obligacje5.752,06.018,74.783,8**21,385,41.128,2-
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS769,8848,0-119,3119,3358,0251,4
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego25,226,52,42,44,916,8-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania wobec jednostek pozostałych oraz kaucje510,0510,0510,0----
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania wobec jednostek powiązanych30,630,630,6----
Rozliczenia międzyokresowe kosztów594,5594,5594,5----
Instrumenty pochodne zabezpieczające:       
IRS*8,36,64,42,2---
Instrumenty pochodne inne niż zabezpieczające:       
IRS*31,330,730,7  --
Transakcje forward33,3 
– wpływy (2.411,7)(2.411,7)    
– wypływy 2.446,72.446,7    
 14.365,716.668,82.107,6787,61.545,912.011,3251,4

* zgodnie z umowami przepływy wystąpią w kwocie netto
** planowana wcześniejsza spłata Obligacji HY sfinansowana zaciągnięciem dodatkowej transzy Kredytu Terminowego PLK

   

Ryzyka rynkowe

Grupa aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest:

 • Ograniczanie wahań zysku/straty brutto,
 • Zwiększanie prawdopodobieństwa realizacji założeń budżetowych,
 • Utrzymania dobrej kondycji finansowej, oraz
 • Wspieranie procesu podejmowania decyzji strategicznych dotyczących działalności inwestycyjnej, z uwzględnieniem źródeł kapitału.

Wszystkie cele zarządzania ryzykiem rynkowym powinny być traktowane jako całość, a ich realizacja zależy przede wszystkim od sytuacji wewnętrznej i warunków rynkowych.

Grupa stosuje zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym, co oznacza kompleksowe podejście do całego spektrum zidentyfikowanych ryzyk rynkowych, a nie do każdego z nich indywidualnie. Główną techniką zarządzania ryzykiem rynkowym jest stosowanie w Grupie strategii hedgingowej obejmującej instrumenty pochodne. Poza tym Grupa korzysta z instrumentów wewnętrznych zmierzających do naturalnej redukcji ekspozycji (tzw. hedging naturalny).

Wszystkie potencjalne strategie hedgingowe uwzględniają następujące czynniki: charakter stwierdzonego ryzyka rynkowego, przydatność instrumentu oraz koszt zabezpieczenia, aktualne i prognozowane warunki rynkowe. W celu ograniczenia ryzyka rynkowego Grupa stosuje przede wszystkim instrumenty pochodne. Grupa stosuje tylko te instrumenty pochodne, których wartość jest w stanie oszacować przy użyciu standardowych modeli wyceny dla danego typu instrumentu pochodnego, a także te instrumenty, które mogą być przedmiotem obrotu (bez znacznej utraty wartości) z kontrahentem innym niż ten, z którym transakcja została początkowo zawarta. Wartość rynkowa danego instrumentu jest określana przez Grupę na podstawie informacji od wiodących banków, brokerów oraz serwisów informacyjnych.

Grupa może stosować następujące instrumenty:

 • Swapy (IRS/CIRS),
 • Kontrakty terminowe typu forward i futures,
 • Opcje.

Ryzyko walutowe

Do głównych ryzyk, na które narażona jest Grupa, należy zaliczyć ryzyko walutowe związane z wahaniami kursów wymiany walut pomiędzy złotym polskim i innymi walutami. Przychody generowane przez Grupę są wyrażone głównie w złotych, w odróżnieniu od części kosztów i nakładów kapitałowych, które ponoszone są w walutach obcych. Ryzyko walutowe Jednostki Dominującej związane jest przede wszystkim z opłatami licencyjnymi na rzecz nadawców telewizyjnych (USD i EUR), umowami najmu pojemności satelitarnej (EUR), opłatami dotyczącymi systemu dostępu warunkowego (EUR) oraz zakupem zestawów odbiorczych i akcesoriów do zestawów odbiorczych (EUR i USD). Po nabyciu akcji Telewizji Polsat Sp. z o.o. ekspozycja na ryzyko walutowe wynika także z zakupów zagranicznych licencji programowych (USD). Po nabyciu akcji spółki Metelem Holding Company Ltd. ekspozycja na ryzyko walutowe wynika także ze zobowiązania z tytułu koncesji UMTS (EUR), umów z dostawcami towarów, głównie telefonów i z dostawcami sprzętu do sieci telekomunikacyjnej (EUR), umów roamingowych, międzyoperatorskich oraz niektórych umów dzierżawy gruntów dla lokalizacji sieciowych i umów najmu powierzchni biurowej (różne waluty). Dodatkowo, nabycie akcje spółki Metelem Holding Company Ltd. spowodowało powstanie ryzyka walutowego związanego ze zobowiązaniami z tytułu obligacji denominowanych w euro i dolarach amerykańskich.

Zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym związanym z umowami licencyjnymi oraz z umowami najmu pojemności satelitarnej odbywa się częściowo poprzez działania zmierzające do naturalnej redukcji ekspozycji dzięki denominowaniu w walutach obcych należności z tytułu usługi emisji sygnału oraz należności za usługi marketingowe.

Grupa nie posiada aktywów przeznaczonych do obrotu denominowanych w walutach obcych.

Tabela poniżej przedstawia ekspozycję Grupy na ryzyko walutowe oparte na kwotach w walutach:

 31 grudnia 2016
 EURUSDCHFGBPSEKXDR
Należności z tytułu dostaw i usług5,84,5 -0,5-0,4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3,318,01,10,41,5-
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS(157,2)-----
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług(5,1)(16,6)---(0,6)
Ekspozycja brutto(153,2)5,91,10,91,5(0,2)
Transakcje forward - - ---
Ekspozycja netto(153,2)5,91,10,91,5(0,2)

 31 grudnia 2015
 EURUSDCHFGBPSEKXDR
Należności z tytułu dostaw i usług9,48,4 ---0,5
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9,79,71,90,12,5-
Obligacje Senior Notes(569,1)(524,2)----
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS(180,6)-----
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług(3,6)(14,0)-(0,1)-(0,9)
Ekspozycja brutto(734,2)(520,1)1,9-2,5(0,4)
Transakcje forward390,9482,1 ---
Ekspozycja netto(343,3)(38,0)1,9-2,5(0,4)
 

W prezentowanych okresach miały zastosowanie następujące kursy walut:

 Kursy średnioroczneKursy na dzień bilansowy
w złotych polskich2016201531 grudnia 201631 grudnia 2015
1 EUR4,36254,18394,42404,2615
1 USD3,94313,77014,17933,9011
1 GBP5,34315,76375,14455,7862
1 CHF4,00213,92004,11733,9394
1 XDR5,48055,27495,67165,4092
1 SEK0,46110,44740,46190,4646
1 AUD2,93302,83523,01802,8546
 

W celu przeprowadzenia analizy wrażliwości Grupy na zmiany kursów walut na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku przyjęto założenie, iż przedział wahań kursów walutowych może kształtować się na poziomie +/- 5%. Analiza zakłada, że wszelkie inne zmienne, w tym zwłaszcza stopy procentowe, pozostają na niezmienionym poziomie.

 2016 2015 
 Stan na31 grudnia 2016Szacowana zmiana kursuw %Skutki zmiany kursów walut w PLN Szacowana zmiana w zestawieniu pozostałego zysku całkowitego w PLN Stan na31 grudnia 2015Szacowana zmiana kursuw %Skutki zmiany kursów walut w PLN Szacowana zmiana w zestawieniu pozostałego zysku całkowitego w PLN
 w waluciew PLN   w waluciew PLN   
Należności z tytułu dostaw i usług         
EUR5,825,85%1,3-9,440,25%2,0-
USD4,518,85%0,9-8,432,75%1,6-
XDR0,42,35%0,1-0,52,65%0,1-
GBP0,52,65%0,1---5%--
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty         
EUR3,314,65%0,7-9,741,25%2,1-
USD18,075,25%3,8-9,737,95%1,9-
CHF1,14,75%0,2-1,97,35%0,4-
GBP0,41,95%0,1-0,10,15%--
SEK1,50,75%--2,51,15%0,1-
Obligacje          
EUR--5%--(569,1)(2.425,2)5%(121,3)-
USD--5%--(524,2)(2.045,0)5%(102,3)-
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS        
EUR(157,2)(695,5)5%(34,8)-(180,6)(769,6)5%(38,5)-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług       
EUR(5,1)(22,6)5%(1,1)-(3,6)(15,3)5%(0,8)-
USD(16,6)(69,4)5%(3,5)-(14,0)(54,7)5%(2,7)-
XDR(0,6)(3,2)5%(0,2)-(0,9)(4,9)5%(0,2)-
CHF--5%--(0,1)(0,2)5%--
Razem wpływ na wynik operacyjny okresu (32,4)-   (257,6)-
Transakcje forward          
EUR--5%--390,91.665,85%83,3-
USD--5%--482,11.880,75%94,0-
Podatek dochodowy   6,2-   15,3-
Razem wpływ na wynik netto okresu (26,2)-   (65,0)-

 2016 2015 
 Stan na 31 grudnia 2016Szacowana zmiana kursuw %Skutki zmiany kursów walut w PLN Szacowana zmiana w zestawieniu pozostałego zysku całkowitego w PLN Stan na31 grudnia 2015Szacowana zmiana kursuw %Skutki zmiany kursów walut w PLN Szacowana zmiana w zestawieniu pozostałego zysku całkowitego w PLN
 w walucie w PLN    w walucie w PLN    
Należności z tytułu dostaw i usług       
EUR5,825,8-5%(1,3)-9,440,2-5%(2,0)-
USD4,518,8-5%(0,9)-8,432,7-5%(1,6)-
XDR0,42,3-5%(0,1)-0,52,6-5%(0,1)-
GBP0,52,6-5%(0,1)----5%--
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty        
EUR3,314,6-5%(0,7)-9,741,2-5%(2,1)-
USD18,075,2-5%(3,8)-9,737,9-5%(1,9)-
CHF1,14,7-5%(0,2)-1,97,3-5%(0,4)-
GBP0,41,9-5%(0,1)-0,10,1-5%--
SEK1,50,7-5%--2,51,1-5%(0,1)-
Obligacje          
EUR---5%--(569,1)(2.425,2)-5%121,3-
USD---5%--(524,2)(2.045,0)-5%102,3-
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS        
EUR(157,2)(695,5)-5%34,8-(180,6)(769,6)-5%38,5 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług        
EUR(5,1)(22,6)-5%1,1-(3,6)(15,3)-5%0,8-
USD(16,6)(69,4)-5%3,5-(14,0)(54,7)-5%2,7-
XDR(0,6)(3,2)-5%0,2 (0,9)(4,9)-5%0,2 
CHF---5%--(0,1)(0,2)-5%--
Razem wpływ na wynik operacyjny okresu 32,4-   257,6-
Transakcje forward          
EUR---5%--390,91.665,8-5%(83,3)-
USD---5%--482,11.880,7-5%(94,0)-
Podatek dochodowy   (6,2)-   (15,3)-
Razem wpływ na wynik netto okresu 26,2-   65,0-

 20162015
 Szacowana zmiana w rachunku zysków i strat w PLN Szacowana zmiana w zestawieniu pozostałego zysku całkowitego w PLN  Szacowana zmiana w rachunku zysków i strat w PLN Szacowana zmiana w zestawieniu pozostałego zysku całkowitego w PLN
Szacowana zmiana kursu o 5%    
EUR(27,5)- (59,2)-
USD1,0- (6,0)-
CHF0,2- 0,3-
GBP0,2- --
SEK-- --
XDR(0,1)- (0,1)-
Szacowana zmiana kursu o -5%    
EUR27,5- 59,2-
USD(1,0)- 6,0-
CHF(0,2)- (0,3)-
GBP(0,2)-   
SEK-- --
XDR0,1- 0,1-
 

Gdyby na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku kurs złotego polskiego w stosunku do koszyka walut był wyższy o 5%, wówczas wynik netto Grupy byłby odpowiednio niższy o 26,2 zł oraz niższy o 65,0 zł a pozostały zysk całkowity nie zmieniłby się w 2016 roku oraz w 2015 roku. Osłabienie wartości złotego o 5% spowodowałoby odpowiednio wzrost wyniku netto o 26,2 zł i wzrost o 65,0 zł. Obowiązuje założenie, że wszelkie inne zmienne pozostają niezmienione. Nie bierze się również pod uwagę szacunków dotyczących przyszłych przychodów i kosztów denominowanych w walutach.

Ryzyko stopy procentowej

Zmiany rynkowych stóp procentowych nie wpływają bezpośrednio na przychody Grupy, wpływają natomiast zarówno na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej poprzez wysokość odsetek od rachunków bieżących i lokat overnight,jak i na przepływy pieniężne z działalności finansowej poprzez koszt obsługi posiadanych przez Grupę kredytów bankowych i obligacji.

Grupa systematycznie analizuje poziom ryzyka zmian stóp procentowych, w tym scenariusze refinansowania i zabezpieczenia przed tym ryzykiem. Na podstawie tych scenariuszy szacowany jest wpływ określonych zmian stóp procentowych na wynik finansowy.

W celu zmniejszenia ekspozycji na ryzyko stopy procentowej wynikającej z płatności odsetek ze zmienną stopą procentową od kredytu zaciągniętego przez Jednostkę Dominującą Grupa zawarła transakcje IRS ujmowane jako instrumenty zabezpieczające (patrz nota 29). Grupa posiada także instrumenty IRS zabezpieczające płatności odsetek ze zmienną stopą procentową od kredytów zaciągniętych przez grupę Metelem Holding Company Ltd., dla instrumentów tych nie jest wdrożona rachunkowość zabezpieczeń.

Poniższa tabela przedstawia profil ryzyka stopy procentowej na dzień bilansowy dla instrumentów finansowych posiadających stopy procentowe.

 Wartość na dzień
 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Instrumenty oparte na stałej stopie procentowej  
Aktywa finansowe472,31.158,5
Zobowiązania finansowe*(860,3)(4.262,4)
Instrumenty wrażliwe na zmianę stopy procentowej  
Aktywa finansowe*909,8411,5
Zobowiązania finansowe*(11.668,2)(7.725,1)
Ekspozycja netto (11.146,4)(7.313,6)

* zadłużenie nominalne

Grupa traktuje Kredyt Terminowy CP i Kredyt Terminowy PLK jako instrumenty o zmiennej stopie procentowej. Zmiana komponentów stopy procentowej nie powoduje bilansowej zmiany stanu zobowiązania z tytułu kredytu. Zmiany te mają prospektywny wpływ na koszt odsetkowy.

Analiza wrażliwości przepływów pieniężnych na instrumenty o zmiennej stopie procentowej (przed opodatkowaniem):

 Rachunek zysków i stratZestawienie pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitegoKapitał własny
 Wzrost o 100 pbSpadek o 100 pbWzrost o 100 pbSpadek o 100 pbWzrost o 100 pbSpadek o 100 pb
Na dzień 31 grudnia 2016 
Instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej*(107,6)107,63,7(3,7)(103,9)103,9
Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto)(107,6)107,63,7(3,7)(103,9)103,9
Na dzień 31 grudnia 2015      
Instrumenty finansowe o zmiennej stopie procentowej*(73,1)73,16,6(6,6)(66,5)66,5
Wrażliwość przepływów pieniężnych (netto)(73,1)73,16,6(6,6)(66,5)66,5

* obejmuje wrażliwość na zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających (IRS) wynikające ze zmian stóp procentowych

Dla części instrumentów Grupa stosuje model zabezpieczenia przepływów pieniężnych zgodnie z MSR 39 dla ekspozycji na ryzyko stopy procentowej, które wynika z płatności odsetek w złotówkach ze zmienną stopą procentową zabezpieczonych transakcjami IRS.

Porównanie wartości godziwej i wartości księgowej

Grupa stosuje następującą hierarchię ustalania i ujawniania wartości godziwej instrumentów finansowych, w zależności od wybranej metody wyceny:

Poziom 1: ceny kwotowane (nieskorygowane) na aktywnych rynkach dla takich samych aktywów i zobowiązań

Poziom 2: dane wejściowe, które są obserwowalne dla danych aktywów i zobowiązań, zarówno bezpośrednio (np. jako ceny) lub pośrednio

Poziom 3: dane wejściowe niebazujące na obserwowalnych cenach rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne)

Tabela poniżej przedstawia wartości godziwe aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych w wartości godziwej wraz z ich wartościami księgowymi.

   31 grudnia 201631 grudnia 2015
 Kategoria wg MSR 39Poziom hierarchii wartości godziwejWartość godziwaWartość księgowaWartość godziwaWartość księgowa
Pożyczki udzieloneA253,051,850,747,9
Należności z tytułu dostaw i usług i inne należnościA*2.008,92.008,91.729,01.729,0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz lokaty krótkoterminoweA*1.326,01.326,01.512,01.512,0
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowaniaA*10,710,711,711,7
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczekC2(10.651,7)(10.572,7)(6.733,1)(6.610,7)
Zobowiązania z tytułu obligacjiC1,2**(2.076,3)(1.878,1)(5.773,0)(5.752,0)
Zobowiązania z tytułu koncesji UTMSC2(755,4)(695,5)(836,6)(769,8)
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowegoC2(25,8)(25,9)(25,2)(25,2)
Rozliczenia międzyokresowe kosztówC*(706,4)(706,4)(594,5)(594,5)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i kaucjeC*(586,0)(586,0)(540,6)(540,6)
Razem  (11.403,0)(11.067,2)(11.199,6)(10.992,2)
Nierozpoznany zysk/(strata)   (335,8) (207,4)

A – Pożyczki i należności
B – Instrumenty zabezpieczające
C – Inne zobowiązania
* przyjmuje się, że wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej, dlatego nie zastosowano żadnych technik do wyceny tych pozycji bilansowych
** Na dzień 31 grudnia 2016 obejmuje zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat – poziom hierarchii wartości godziwej 1, oraz obligacje wyemitowane przez Litenite – poziom hierarchii wartości godziwej 2. Na dzień 31 grudnia 2015 obejmuje zobowiązania z tytułu obligacji wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat – poziom hierarchii wartości godziwej 1, oraz obligacji wyemitowanych przez Polkomtel – poziom hierarchii wartości godziwej 2.

Ustalając wartość godziwą zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, przyjęto przewidywane przepływy od daty bilansowejdo przewidywanych dat zakończenia poszczególnych umów leasingu. Stopa dyskontowa dla każdej płatności została obliczona jako suma stopy procentowej WIBOR i marży związanej z ryzykiem kredytowym Grupy.

Na należności z tytułu dostaw i usług i inne należności, a także zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i kaucje składają się w przeważającej mierze należności i zobowiązania, które zostaną uregulowane nie później niż do końca miesiąca następującego po dniu bilansowym, dlatego przyjęto, że ich wycena z uwzględnieniem wartości pieniądza w czasie byłaby zbliżona do wartości nominalnej.

Do ustalenia wartości godziwej zobowiązań z tytułu koncesji UMTS przyjęto przewidywane przepływy od daty bilansowejdo września 2022 roku, dyskontując je za pomocą odpowiednich stóp rynkowych EURIBOR.

Do wyceny udzielonych pożyczek analizowano prognozowane przepływy pieniężne od dnia bilansowego do przewidywanych dat spłaty pożyczek. Stopa dyskontowa dla każdej płatności została obliczona jako suma stopy procentowej WIBOR i marży związanej z ryzykiem kredytowym.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku kredyty i pożyczki obejmowały kredyty bankowe. Stopa dyskontowa dla każdej płatności została obliczona jako suma stopy procentowej WIBOR i marży związanej z ryzykiem kredytowym Grupy. Do wyceny kredytów bankowych na 31 grudnia 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku analizowano prognozowane przepływy pieniężne od dnia bilansowego do 21 września 2020 roku (przewidywana data spłaty kredytów).

Wartość godziwa obligacji na 31 grudnia 2016 roku została obliczona jako ostatnia cena zakupu na dzień bilansowywg kwotowań GPW Catalyst dla obligacji wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat S.A. Wartość godziwa obligacji Litenite została określone zgodnie z ogólnie przyjętymi modelami wyceny w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych natomiast najbardziej znaczącymi danymi wsadowymi jest stopa dyskontowa odzwierciedlająca ryzyka kredytowe kontrahentów.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa posiadała następujące instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej:

Aktywa wyceniane w wartości godziwej
 31 grudnia 2016 Poziom 1Poziom 2Poziom 3
Instrumenty pochodne inne niż zabezpieczające:    
IRS -14,7-
Instrumenty pochodne zabezpieczające:    
IRS -1,5-
Razem -16,2-
   

Wartość godziwa transakcji forward i IRS została określona przy zastosowaniu modeli wyceny instrumentów finansowych, wykorzystując ogólnie dostępne kursy walutowe, stopy procentowe, krzywe kursów terminowych i zmienności dla walut pochodzące z aktywnych rynków. Wartość godziwa instrumentów pochodnych ustalana jest w oparciu o zdyskontowane przyszłe przepływy z tytułu zawartych transakcji kalkulowane w oparciu o różnicę między ceną terminową a transakcyjną.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa posiadała następujące instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej:

Aktywa wyceniane w wartości godziwej    
 31 grudnia 2015 Poziom 1Poziom 2Poziom 3
Instrumenty pochodne inne niż zabezpieczające:    
kontrakty forward -10,5-
IRS -6,9-
Razem -17,4-

Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej    
 31 grudnia 2015 Poziom 1Poziom 2Poziom 3
Instrumenty pochodne inne niż zabezpieczające:    
kontrakty forward -(33,3)-
IRS -(31,3)-
Instrumenty pochodne zabezpieczające:    
IRS -(8,3)-
Razem -(72,9)-

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku wyników związane ze zobowiązaniami z tytułu kredytów i pożyczek i obligacjami (z uwzględnieniem transakcji zabezpieczających)

Za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016Kredyty i pożyczkiObligacjeInstrumenty zabezpieczająceInstrumenty inne niż zabezpieczająceRazem
Odsetki od kredytów i pożyczek(401,7)-(7,3)(10,3)(419,3)
Odsetki od obligacji-(141,7)-(218,3)(360,0)
Różnice kursowe-(244,8)--(244,8)
Koszty finansowe łącznie(401,7)(386,5)(7,3)(228,6)(1.024,1)
Zysk/(strata) brutto łącznie(401,7)(386,5)(7,3)(228,6)(1.024,1)
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających--(9,8)-(9,8)

Za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015Kredyty i pożyczkiObligacjeInstrumenty zabezpieczająceRazem
Odsetki od kredytów i pożyczek(396,4)-(7,8)(404,2)
Odsetki od obligacji-(371,4)-(371,4)
Koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji-(244,8)-(244,8)
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej-616,2-616,2
Różnice kursowe-(223,6)-(223,6)
Koszty finansowe łącznie(396,4)(223,6)(7,8)(627,8)
Zysk/(strata) brutto łącznie(396,4)(223,6)(7,8)(627,8)
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających--(6,6)(6,6)
 

Instrumenty finansowe – instrumenty pochodne, zabezpieczające

Instrumenty pochodne dotyczące stopy procentowej od płatności odsetkowych

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa posiadała instrumenty finansowe: swapy stopy procentowej (IRS) celem zabezpieczenia opartych na zmiennej stopie procentowej płatności odsetkowych od kredytów denominowanych w PLN. Dla instrumentów tych nie wdrożono rachunkowości zabezpieczeń.

Poniższa tabela prezentuje podstawowe parametry instrumentów IRS klasyfikowanych jako instrumenty inne niż zabezpieczające, włącznie z: okresami, w których będą następowały przepływy pieniężne z tytułu instrumentów i w których instrumenty będą wpływać na rachunek zysków i strat, a także wartość godziwą instrumentów na dzień bilansowy.

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Typ instrumentSwap stopy procentowejSwap stopy procentowej
EkspozycjaPłatności w PLN oparte na stopie zmiennejPłatności w PLN oparte na stopie zmiennej
Zabezpieczane ryzykoRyzyko stopy procentowejRyzyko stopy procentowej
Wartość nominalna instrumentu zabezpieczającego3.000,04.972,0
Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego14,6(24,4)
Rachunkowa klasyfikacjaInne niż zabezpieczająceInne niż zabezpieczające
Okres wpływu instrumentu zabezpieczającego na rachunek zysków i stratDo 30 września 2019 rokuDo 28 września 2018 roku
 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa posiadała instrumenty finansowe: swapy stopy procentowej (IRS) celem zabezpieczenia, opartych na zmiennej stopie procentowej, płatności odsetkowych od kredytu denominowanego w PLN. Dla instrumentów tych wdrożono rachunkowość zabezpieczeń.

Warunki transakcji IRS (m.in. harmonogram) zostały dopasowane do warunków naliczania płatności opartych na zmiennej stopie od kredytu denominowanego w PLN. W okresie sprawozdawczym zabezpieczenie zmian stopy procentowej było wysoce efektywne. W związku z tym nie zidentyfikowano i nie rozpoznano w rachunku zysków i strat istotnej części nieefektywnej z tytułu wyceny IRS.

Poniższa tabela prezentuje podstawowe parametry instrumentów IRS klasyfikowanych jako instrumenty zabezpieczające, włącznie z: okresami, w których będą następowały przepływy pieniężne z tytułu instrumentów zabezpieczających i w których instrumenty zabezpieczające będą wpływać na rachunek zysków i strat, a także wartość godziwą instrumentów zabezpieczających na dzień bilansowy.

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Typ instrumentSwap stopy procentowejSwap stopy procentowej
EkspozycjaPłatności w PLN oparte na stopie zmiennejPłatności w PLN oparte na stopie zmiennej
Zabezpieczane ryzykoRyzyko stopy procentowejRyzyko stopy procentowej
Wartość nominalna instrumentu zabezpieczającego250,0975,0
Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego1,5(8,3)
Rachunkowa klasyfikacjaZabezpieczenie przepływów pieniężnychZabezpieczenie przepływów pieniężnych
Okres wpływu instrumentu zabezpieczającego na rachunek zysków i stratDo 30 września 2018 rokuDo 31 grudnia 2016 roku
 

Poniższa tabela prezentuje zmianę wartości godziwej instrumentów zabezpieczających (przed opodatkowaniem):

 20162015
Bilans otwarcia(8,3)(15,4)
Część efektywna wyceny rozpoznana w kapitale własnym1,5(0,6)
Reklasyfikacja do instrumentów, dla których nie zastosowano rachunkowości zabezpieczeń-0,1
Przedterminowe rozliczenie instrumentów--
Część wyceny ujętej w kapitale własnym odniesiona do rachunku zysków i strat:8,37,6
korekta kosztów odsetkowych8,37,6
rozpoznanie części nieefektywnej--
Bilans zamknięcia1,5(8,3)
 

Instrumenty pochodne dotyczące kursu walutowego od płatności odsetkowych

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa posiadała instrumenty finansowe: forwardy celem zabezpieczenia płatności odsetkowych od obligacji denominowanych w euro i dolarach amerykańskich. Dla instrumentów tych nie wdrożono rachunkowości zabezpieczeń.

Poniższe tabele prezentują podstawowe parametry forwardów klasyfikowanych jako instrumenty inne niż zabezpieczające, włącznie z: okresami, w których będą następowały przepływy pieniężne z tytułu instrumentów i w których instrumenty będą wpływać na rachunek zysków i strat, a także wartość godziwą instrumentów na dzień bilansowy.

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Typ instrument-Forward
Ekspozycja-Płatności odsetkowe oraz wykup obligacji w euro
Zabezpieczane ryzyko-Ryzyko zmian kursu walutowego
Wartość nominalna instrumentu zabezpieczającego (euro)-381,9
Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego-0,2
Rachunkowa klasyfikacja-Inne niż zabezpieczające
Okres wpływu instrumentu zabezpieczającego na rachunek zysków i strat-Do 27 stycznia 2016 roku
 
 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Typ instrument-Forward
Ekspozycja-Płatności odsetkowe oraz wykup obligacji w dolarach amerykańskich
Zabezpieczane ryzyko-Ryzyko zmian kursu walutowego
Wartość nominalna instrumentu zabezpieczającego (euro)-479,1
Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego-(23,2)
Rachunkowa klasyfikacja-Inne niż zabezpieczające
Okres wpływu instrumentu zabezpieczającego na rachunek zysków i strat-Do 27 stycznia 2016 roku
 

Instrumenty pochodne kursu walutowego od płatności operacyjnych

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa posiadała instrumenty finansowe: forwardy celem zabezpieczenia płatności operacyjnych w euro i dolarach amerykańskich. Dla instrumentów tych nie wdrożono rachunkowości zabezpieczeń.

Poniższe tabele prezentują podstawowe parametry forwardów klasyfikowanych jako instrumenty inne niż zabezpieczające, włącznie z: okresami, w których będą następowały przepływy pieniężne z tytułu instrumentów i w których instrumenty będą wpływać na rachunek zysków i strat, a także wartość godziwą instrumentów na dzień bilansowy.

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Typ instrument-Forward
Ekspozycja-Płatności operacyjne w euro
Zabezpieczane ryzyko-Ryzyko zmian kursu walutowego
Wartość nominalna instrumentu zabezpieczającego (euro)-9,0
Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego-0,1
Rachunkowa klasyfikacja-Inne niż zabezpieczające
Okres wpływu instrumentu zabezpieczającego na rachunek zysków i strat-Do 18 marca 2016 roku

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Typ instrument-Forward
Ekspozycja-Płatności operacyjne w dolarach amerykańskich
Zabezpieczane ryzyko-Ryzyko zmian kursu walutowego
Wartość nominalna instrumentu zabezpieczającego (euro)-3,0
Wartość godziwa instrumentu zabezpieczającego-0,1
Rachunkowa klasyfikacja-Inne niż zabezpieczające
Okres wpływu instrumentu zabezpieczającego na rachunek zysków i strat-Do 18 marca 2016 roku