CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYZYKIEM RYNKOWYM

Zarządzanie ryzykiem rynkowym

Grupa aktywnie zarządza ryzykiem rynkowym. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest:

  • ograniczanie wahań zysku/straty brutto,
  • zwiększanie prawdopodobieństwa realizacji założeń budżetowych,
  • utrzymania dobrej kondycji finansowej, oraz
  • wspieranie procesu podejmowania decyzji strategicznych dotyczących działalności inwestycyjnej, z uwzględnieniem źródeł kapitału.

Wszystkie cele zarządzania ryzykiem rynkowym powinny być traktowane jako całość, a ich realizacja zależy przede wszystkim od sytuacji wewnętrznej i warunków rynkowych.

Grupa stosuje zintegrowane podejście do zarządzania ryzykiem rynkowym, co oznacza kompleksowe podejście do całego spektrum zidentyfikowanych ryzyk rynkowych, a nie do każdego z nich indywidualnie. Główną techniką zarządzania ryzykiem rynkowym jest stosowanie w Grupie strategii hedgingowej obejmującej instrumenty pochodne. Poza tym Grupa korzysta z instrumentów wewnętrznych zmierzających do naturalnej redukcji ekspozycji (tzw. hedging naturalny).

Wszystkie potencjalne strategie hedgingowe uwzględniają następujące czynniki: charakter stwierdzonego ryzyka rynkowego, przydatność instrumentu oraz koszt zabezpieczenia, aktualne i prognozowane warunki rynkowe. W celu ograniczenia ryzyka rynkowego Grupa stosuje przede wszystkim instrumenty pochodne. Grupa stosuje tylko te instrumenty pochodne, których wartość jest w stanie oszacować przy użyciu standardowych modeli wyceny dla danego typu instrumentu pochodnego, a także te instrumenty, które mogą być przedmiotem obrotu (bez znacznej utraty wartości) z kontrahentem innym niż ten, z którym transakcja została początkowo zawarta. Wartość rynkowa danego instrumentu jest określana przez Grupę na podstawie informacji od wiodących banków, brokerów oraz serwisów informacyjnych.

Grupa może stosować następujące instrumenty:

  • swapy (IRS/CIRS)
  • kontrakty terminowe typu forward i futures
  • opcje.

Ryzyko walutowe

Nasza działalność jest narażona na ryzyko związane z wahaniami kursów walut. Podczas gdy nasze przychody ze sprzedaży są denominowane głównie w złotych, część naszych kosztów operacyjnych jest denominowana w innych walutach. Grupa Cyfrowy Polsat jest stroną zobowiązań handlowych (obejmujących zobowiązania z tytułu zakupu dostępu do oferty wiodących studiów filmowych i telewizyjnych oraz innych dostawców i producentów treści programowych, zakupu modemów, części do dekoderów, innego sprzętu technicznego i oprogramowania oraz zobowiązania z tytułu najmu pojemności transponderów), które są denominowane w walutach obcych, głównie w euro i dolarach amerykańskich. Istotne składniki kosztów, w tym koszty zakupu aparatów telefonicznych, opłat z tytułu koncesji UMTS, zakupu sprzętu sieciowego i systemów informatycznych oraz roamingu, jak też koszty wynajmu niektórych powierzchni biurowych i lokalizacji elementów infrastruktury sieci komórkowej są denominowane w walutach obcych, w szczególności w euro. Nie mamy wpływu na wahania kursów walut, a wszelkie niekorzystne zmiany kursów walut obcych w stosunku do złotego mogą powodować znaczące zwiększenie naszych kosztów po przeliczeniu na złote, co z kolei może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.

W przypadku skorzystania z udzielonego nam wielowalutowego Kredytu Rewolwingowego w walucie innej niż polski złoty, możemy być narażeni na ryzyko walutowe, albowiem zmiany kursu euro, dolara lub innej dopuszczalnej Umową Kredytów z dnia 21 września 2015 roku waluty względem złotego mogą powodować zwiększenie środków pieniężnych w złotych niezbędnych do obsługi spłaty kapitału i odsetek od Kredytu Rewolwingowego.

Ryzyko zmian stóp procentowych

Zmiany rynkowych stóp procentowych nie wpływają bezpośrednio na przychody Grupy, wpływają natomiast zarówno na nasze przepływy pieniężne z działalności operacyjnej poprzez wysokość odsetek od rachunków bieżących i lokat, jak i na przepływy pieniężne z działalności finansowej poprzez koszt obsługi zaciągniętego przez Grupę zadłużenia. W szczególności zobowiązania wynikające z Połączonej Umowy Kredytów z dnia 21 września 2015 roku oraz zobowiązania wynikające z Warunków Emisji Obligacji Serii A są oprocentowane w oparciu o zmienną stopę procentową WIBOR, EURIBOR lub LIBOR podlegającą okresowym zmianom, powiększoną o określoną marżę.

Pomimo, iż Grupa zamierza utrzymywać pewne pozycje hedgingowe, których zadaniem jest zabezpieczenie przed ryzykiem wahań WIBOR, to nie ma pewności, że hedging taki będzie nadal możliwy lub, że będzie dostępny na akceptowalnych warunkach.

Grupa systematycznie analizuje poziom ryzyka zmian stóp procentowych, w tym scenariusze refinansowania i zabezpieczenia przed tym ryzykiem. Na podstawie tych scenariuszy szacowany jest wpływ określonych zmian stóp procentowych na wynik finansowy.

Wahania stóp procentowych mogą ograniczyć naszą zdolność do zaspokajania bieżących zobowiązań oraz mieć istotny negatywny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.