GRUPA CYFROWY POLSAT W 2016 ROKU

Rok 2016 był dla Grupy Cyfrowego Polsatu kolejnym pomyślnym rokiem, w którym z powodzeniem osiągnęliśmy założone kluczowe cele biznesowe. Konsekwentnie realizowaliśmy przyjętą strategię, mającą na celu wzmocnienie naszej pozycji na rynku usług zintegrowanych, jednocześnie prowadząc działania zmierzające do uporządkowania struktury Grupy i głębszej integracji.

Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku, a jednocześnie istotnym elementem naszej strategii, było nabycie Grupy Midas/Aero2. Dzięki tej akwizycji skupiliśmy w ramach naszej grupy kapitałowej kluczowe aktywa obejmujące unikalne bloki częstotliwości, w oparciu o które świadczymy nowoczesne usługi szerokopasmowego dostępu do internetu w technologiach LTE i LTE Advanced, oraz infrastrukturę telekomunikacyjną, która doskonale uzupełnia dotychczas posiadane przez nas zasoby, przez co zapewniamy pokrycie blisko całej populacji Polski technologiami 2G, 3G i LTE.

W lutym zakończyliśmy z sukcesem proces refinansowania całego zadłużenia Grupy Cyfrowy Polsat, rozpoczęty we wrześniu 2015 roku. Nowa struktura finansowania dłużnego Grupy cechuje się znacznie korzystniejszymi warunkami finansowymi oraz gwarantuje większą elastyczność w zakresie bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej Grupy. Odnotowany istotny spadek kosztów odsetkowych, oczekiwany także w kolejnych latach, przyczynia się do wzrostu potencjału generowania wolnych środków pieniężnych.

224,4 mln zł
Spadek kosztów odsetkowych Grupy w 2016 roku

Systematycznie rozwijamy ofertę usług łączonych dla domu

W 2016 roku nadal rozwijaliśmy naszą ofertę usług łączonych, obecnie komunikowaną hasłem Domowy Program Oszczędnościowy smartDOM. W ramach programu proponujemy klientom szerokie portfolio aż dziewięciu produktów i usług dla każdego domu. Oprócz flagowych i podstawowych: telefonii komórkowej Plusa, Internetu LTE Plus i LTE Plus Advanced oraz telewizji satelitarnej Cyfrowego Polsatu, oferujemy również energię elektryczną, gaz, usługi bankowe, ubezpieczeniowe oraz z zakresu bezpieczeństwa domu, a także urządzenia telekomunikacyjne oraz sprzęt RTV i AGD. Jedną z głównych, niezmiennych zasad naszego programu smartDOM jest prosta zależność – im więcej produktów i usług posiada klient, tym więcej oszczędności może uzyskać dzięki uzyskiwanym rabatom.

Dbając o wzrost satysfakcji naszych klientów, wychodzimy naprzeciw ewoluującym oczekiwaniom konsumentów. Nie tylko regularnie wzbogacamy ofertę naszej płatnej telewizji, ale również inwestujemy w rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji treści. Uruchomiliśmy platformę Cyfrowy Polsat GO, która umożliwia naszym klientom odbiór szerokiej gamy kanałów linearnych i treści na żądanie w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnie wybranym urządzeniu za pośrednictwem Internetu. O blisko 40 kanałów TV wzbogaciliśmy także ofertę największej telewizji internetowej w Polsce, IPLI, zapewniając tym samym jej użytkownikom jeszcze większą swobodę i elastyczność w dostępie do treści online.

Pozostajemy numerem 1 na rynku nadawców telewizyjnych w Polsce

W 2016 roku kanały Telewizji Polsat były liderami pod względem udziałów w oglądalności w grupie komercyjnej, dzięki czemu nasze przychody reklamowe i sponsoringowe rosły w tempie blisko czterokrotnie szybszym niż dynamika rynku. W 2016 roku na wyniki operacyjne i finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej znaczący wpływ miała również wielokanałowa realizacja transmisji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO UEFA 2016.

Znaczącym wydarzeniem 2016 roku było także uruchomienie Cyfrowej Strefy Twórców – platformy współpracy z twórcami, będącej pierwszym krokiem do realizacji naszych zamiarów angażowania się w nowy obszar - produkcji i dystrybucji filmowej.

WYNIKI OPERACYJNE GRUPY

Konsekwentna realizacja założeń strategicznych w 2016 roku jest odzwierciedlona w bardzo dobrych wynikach z działalności operacyjnej obu naszych segmentów.

Stabilna baza klientów kontraktowych i rosnące ARPU

Zgodnie z założeniami strategicznymi w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym Grupa skupia się na zwiększaniu lojalności klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych, i budowie ARPU klienta kontraktowego. Posiadamy stabilną bazę klientów kontraktowych, która na koniec 2016 roku liczyła 5,9 mln klientów.

Silny przyrost liczby usług kontraktowych

Na koniec 2016 roku usługi kontraktowe stanowiły 80% wszystkich świadczonych przez nas usług (ponad 16,5 mln), a ich liczba wzrosła o 5,1% r/r, do 13,3 mln. Zaobserwowaliśmy wzrost liczby wszystkich rodzajów usług świadczonych w modelu kontraktowym: dostępu do szerokopasmowego Internetu – o 10,2% do 1,8 mln, płatnej telewizji – o 5,8% do 4,8 mln oraz telefonii komórkowej – o 3,3% do 6,7 mln. W 2016 roku na dynamikę wzrostu w tym segmencie usług znaczący wpływ miała skuteczna realizacja strategii dosprzedaży usług do pojedynczego klienta oraz zintensyfikowana migracja użytkowników usług przedpłaconych do taryf kontraktowych, związana ze zmianami regulacyjnymi narzucającymi obowiązkową rejestrację przedpłaconych kart SIM.

Sukces strategii mulitiplay

Dążymy do maksymalizacji przychodu od klienta kontraktowego poprzez dosprzedaż dodatkowych produktów i usług do połączonej bazy klientów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, między innymi w ramach programu smartDOM. Nasza oferta usług łączonych cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i odnotowuje bardzo dobre wyniki sprzedaży, co pozytywnie wpływa na poziom wskaźnika nasycenia RGU na jednego klienta, ARPU klienta kontraktowego oraz wskaźnik churn. Na koniec 2016 roku z naszej oferty usług zintegrowanych korzystało już ponad 1,3 mln klientów, którzy posiadali łącznie blisko 3,9 mln usług (RGU). Oznacza to, iż już 22% naszych klientów kontraktowych wybrało proponowaną przez nas ofertę usług łączonych.

Sukces naszej strategii mulitplay przekłada się na sukcesywny wzrost ARPU w segmencie usług kontraktowych oraz systematycznie rosnącą lojalność naszych klientów. W 2016 roku średni przychód od jednego klienta kontraktowego naszej Grupy kształtował się na poziomie 88,7 zł, rosnąc o 1,6 % r/r. Wysoki poziom zadowolenia abonentów ze świadczonych przez nas usług został natomiast odzwierciedlony w bardzo niskim wskaźniku odpływu klientów. W 2016 roku odnotowaliśmy churn na poziomie zaledwie 8,3% w skali roku, co jest jednym z najlepszych wyników w branży.

Zmiany na rynku prepaid

W 2016 roku polski rynek przedpłaconych usług telekomunikacyjnych pozostawał pod wpływem regulacji zewnętrznych. Podobnie jak w przypadku pozostałych operatorów sieci mobilnych, 15,2% zmniejszenie naszej bazy usług przedpłaconych związane było przede wszystkim z ustawowym obowiązkiem rejestracji nowo zakupionych kart przedpłaconych począwszy od 25 lipca 2016 roku. Spowodował on znaczący spadek liczby nowych aktywacji w drugim półroczu 2016 roku na całym rynku. Jednocześnie odnotowaliśmy pozytywny trend zintensyfikowanej migracji klientów prepaid do usług abonamentowych. W 2016 roku ARPU usług przedpłaconych wzrosło o 3,8% r/r, do poziomu 19,2 zł.

Wzrost przychodów z reklamy TV i sponsoringu

W 2016 roku zarówno nasz kanał główny POLSAT, jak i kanały tematyczne Grupy były liderami oglądalności w grupie komercyjnej, z udziałami w oglądalności na poziomie odpowiednio 13,2% i 11,6%. Świetnie wyniki oglądalności przełożyły się na bardzo dobre wyniki finansowe w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej. Warto podkreślić, że przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu naszej Grupy wzrosły r/r o 5,6%, podczas gdy w tym czasie cały rynek rósł w tempie 1,3%.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY

W związku z nabyciem Grupy Midas/Aero2 i konsolidacją jej wyników od 29 lutego 2016 r., w celu lepszego zobrazowania działalności biznesowej Grupy Cyfrowego Polsatu poniżej omawiamy wyniki finansowe pro forma Grupy za 2016 r. w porównaniu do wyników pro forma za 2015 r.

Utrzymujemy stabilny poziom całkowitych przychodów….

W 2016 roku nasze całkowite przychody pro forma wzrosły o 2,5% w ujęciu rocznym do blisko 9,7 mld zł pod wpływem rosnących przychodów ze sprzedaży sprzętu oraz przychodów hurtowych, co zostało częściowo skompensowane niższymi przychodami od klientów detalicznych.

Rosnące o 45% w ujęciu rocznym przychody ze sprzedaży sprzętu to przede wszystkim wynik wyższych przychodów z tytułu sprzedaży ratalnej sprzętu telekomunikacyjnego dla naszych klientów. Z kolei wyższe przychody z tytułu połączeń międzyoperatorskich (interconnect) oraz przychody z reklamy i sponsoringu, zrealizowane na naszych kanałach tematycznych i antenie głównej, przełożyły się w 2016 roku na wzrost przychodów hurtowych w ujęciu pro-forma o 8% r/r.

Pozytywny wpływ wyżej opisanych czynników został częściowo zniwelowany przez 3% spadek przychodów detalicznych od klientów indywidualnych i biznesowych. Spadek ten spowodowany był przede wszystkim niższymi przychodami z usług głosowych, wynikającymi ze zmiany sposobu oferowania sprzętu dla klientów detalicznych, regulacji detalicznych stawek roamingowych, a także z konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego. Efekt ten został częściowo skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz rosnącymi przychodami z usług dostępu do mobilnego Internetu i transmisji danych.

…koszty operacyjne mamy pod kontrolą

W 2016 roku nasze koszty operacyjne pro forma wyniosły 6 mld zł i pozostawały przede wszystkim pod wpływem wyższych kosztów technicznych i rozliczeń międzyoperatorskich oraz wyższych kosztów kontentu.

Wzrost kosztów technicznych i rozliczeń międzyoperatorskich pro forma o 7% w ujęciu rocznym był efektem netto wzrostu kosztów interconnect – wskutek popularyzacji pośród naszych klientów taryf umożliwiających wykonywanie nielimitowanych połączeń do innych sieci telekomunikacyjnych.

Wzrost kosztów kontentu pro forma o 5% r/r spowodowany był przede wszystkim ujęciem kosztów związanych z emisją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2016 oraz meczów eliminacyjnych do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018.

…czego efektem jest silna, stabilna EBITDA

Dzięki stabilnym przychodom i kosztom operacyjnym w 2016 roku zysk EBITDA pro forma utrzymał się na stabilnym poziomie i wyniósł ponad 3,6 mld zł, co jest znaczącym sukcesem, biorąc pod uwagę wysoką konkurencyjność rynków, na których działamy.

Wyższe niż oczekiwane wolne przepływy pieniężne

W 2016 roku wygenerowaliśmy silny strumień przepływów pieniężnych pro forma na poziomie 1,6 mld zł. Wynik ten był o 16% wyższy niż rok wcześniej i przewyższył oczekiwania rynku. Potencjał do generowania silnych przepływów pieniężnych wspierany jest stabilnym, wysokim poziomem zysku EBITDA oraz spadkiem kosztów odsetkowych, wynikającym z systematycznej redukcji zadłużenia Grupy.

Oczekujemy, że w 2017 r. Grupa Polsat uzyska skorygowany wynik LTM FCF na poziomie nie niższym niż w roku 2016.

Priorytetem pozostaje redukcja zadłużenia Grupy

Konsekwentnie prowadzimy politykę oddłużania Grupy. Na początku 2016 r. zakończyliśmy proces refinansowania zadłużenia Grupy poprzez przedterminową spłatę wysokooprocentowanych obligacji Senior Notes denominowanych w walutach obcych. Dzięki temu nie tylko zredukowaliśmy ekspozycję Grupy na ryzyko walutowe, ale także istotnie obniżyliśmy koszty obsługi zadłużenia. Oszczędności odsetkowe na poziomie Grupy wynikające z refinansowania wyniosły w 2016 roku 224,4 mln zł, co stanowi spadek kosztów odsetkowych o ponad 29% r/r.

Nasz dług netto na koniec 2016 roku wynosił ok. 11,1 mld zł i był w całości denominowany w polskich złotych. Relacja długu netto do wyniku EBITDA sukcesywnie obniżała się w trakcie 2016 roku po sfinansowaniu zakupu Grupy Midas/Aero2 i wyniosła 3,06x.

Cele na rok 2016 zostały osiągnięte

  • Finalizacja transakcji zakupu akcji Midas S.A. i skuteczna integracja  w ramach struktur Grupy Polsat
  • Wzrost liczby RGU kontraktowych implikujący wzrost ARPU klientów kontraktowych
  • Wzrost oglądalności kanałów Polsatu oraz bardzo dynamiczny wzrost przychodów reklamowych, wsparty komercyjnym sukcesem projektu UEFA EURO 2016
  • Utrzymanie wysokich marż, zmniejszenie zadłużenia oraz poprawa poziomu FCF