51. Zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego

 okres 3 miesięcy zakończony
 31 grudnia 2016 niebadany 31 grudnia 2015 niebadany
Zysk netto za okres341,8185,6
Pozycje nie podlegające przeniesieniu do rachunku zysków i strat:0,33,0
Zysk aktuarialny0,33,0
Pozycje, które mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat:2,01,5
Wycena instrumentów zabezpieczających2,51,8
Podatek dochodowy od wyceny instrumentów zabezpieczających(0,5)(0,3)
Pozycje, które mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat2,34,5
Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu2,34,5
Zysk całkowity za okres344,1190,1
Zysk całkowity przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej352,2190,1
Zysk całkowity przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących(8,1)-