26. Pozostałe aktywa obrotowe

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Instrumenty pochodne forward/IRS (nota 38)6,710,5
Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów1,8-
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów30,2389,0
Razem38,7399,5
 

Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 389,0 zł na 31 grudnia 2015 dotyczą głównie przedpłat z tytułu umowy z Aero2 Sp. z o.o. (prawny następca spółki Mobyland Sp. z o.o.). Umowy dotyczące świadczenia usług transmisji danych z 3 marca 2015 roku zostały szczegółowo opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.