SPECYFICZNE CZYNNIKI RYZYKA

Opis specyficznych czynników ryzyka dotyczących Obligacji Serii A znaleźć można w Raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, opublikowanym 16 marca 2017 roku.