SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w milionach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe przedstawiono w milionach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.

  za rok zakończony
 Nota31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Działalność kontynuowana   
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów99.729,89.823,0
Koszty operacyjne10(8.069,3)(7.867,9)
Pozostałe przychody operacyjne, netto 8,830,7
Zysk z działalności operacyjnej 1.669,31.985,8
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto11(69,8)8,6
Koszty finansowe12(566,1)(664,6)
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności -2,6
Zysk brutto za okres 1.033,41.332,4
Podatek dochodowy13(12,4)(169,0)
Zysk netto za okres 1.021,01.163,4
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1.041,31.163,4
Strata netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących (20,3)-
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych151,601,82