35. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych9,66,2
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek241,9284,1
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń156,6176,1
Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów programowych wobec jednostek powiązanych1,41,4
Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów programowych wobec pozostałych jednostek75,053,0
Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych i wartości niematerialnych195,8145,1
Rozliczenia międzyokresowe kosztów706,4594,5
Rezerwy krótkoterminowe130,1112,1
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych (IRS) (nota 38)-72,9
Inne52,740,0
Razem1.569,51.485,4

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Wynagrodzenia98,584,0
Opłaty licencyjne oraz na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi87,166,0
Koszty dystrybucji80,097,0
Koszty rozliczeń międzyoperatorskich152,3113,4
Inne288,5234,1
Razem706,4594,5
 

Rezerwy krótkoterminowe i długoterminowe

 20162015
Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 225,9259,8
Nabycie jednostki zależnej (patrz nota 37)20,80,1
Zwiększenie35,37,8
Odwrócenie(29,4)(36,0)
Wykorzystanie(1,9)(5,8)
Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia250,7225,9
Z czego:  
Krótkoterminowe130,1112,1
Długoterminowe120,6113,8
 

Rezerwy obejmują głównie rezerwy na licencje, rezerwy na sprawy sądowe i sporne, rezerwy na naprawy gwarancyjne, rezerwy na koszty przywrócenia stanu pierwotnego, rezerwy na umowy rodzące obciążenia.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zakupu aktywów programowych i środków trwałych w walucie

Waluta31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
PLN427,9414,4
USD69,454,7
EUR22,615,3
Pozostałe3,85,4
Razem523,7489,8

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w walucie

Waluta31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
PLN585,3533,0
EUR80,451,1
USD21,02,0
Pozostałe19,78,4
Razem706,4594,5