46. Istotne umowy i wydarzenia

Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji spółki zależnej

W dniu 26 lipca 2016 roku Midas (jednostka pośrednio zależna od Spółki) otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). W dniu 9 sierpnia 2016 roku nastąpiło wykluczenie akcji Midas z obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zbycie udziałów

Dnia 4 stycznia 2016 roku Spółka sprzedała udziały w spółce Rioni 1 AB (dawniej Cyfrowy Polsat Finance AB).

Połączenia spółek

W dniu 30 czerwca 2016 roku zostało zarejestrowane połączenie spółki Netshare Sp. z o.o. ze spółką Gery.pl Sp. z o.o. Spółką która pozostała po połączeniu jest Netshare Sp. z o.o.

W dniu 30 listopada 2016 roku zostało zarejestrowane połączenie Spółki ze spółką Netshare Sp. z o.o. Spółką która pozostała po połączeniu jest Cyfrowy Polsat S.A.