ZESTAWIENIE SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU CAŁKOWITEGO

Wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w milionach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe przedstawiono w milionach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.

  za rok zakończony
 Nota31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zysk netto za okres 1.021,01.163,4
Pozycje nie podlegające przeniesieniu do rachunku zysków i strat: 0,33,0
Zysk aktuarialny 0,33,0
Pozycje, które mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat: 7,95,5
Wycena instrumentów zabezpieczających299,86,6
Podatek dochodowy od wyceny instrumentów zabezpieczających29(1,9)(1,1)
Pozycje, które mogą zostać przeniesione do rachunku zysków i strat 8,28,5
Pozostały zysk całkowity po opodatkowaniu 8,28,5
Zysk całkowity za okres 1.029,21.171,9
Zysk całkowity przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1.049,51.171,9
Zysk całkowity przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących (20,3)-