SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wszystkie wartości pieniężne przedstawiono w milionach, wraz ze wskazaniem waluty, a wszystkie dane liczbowe przedstawiono w milionach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016

NotaLiczba akcjiKapitał zakładowyNadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnejPozostałe kapitałyZyski zatrzymane*Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki DominującejUdziały niekon- trolująceKapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2016 639.546.01625,67.174,0(3,7) 3.054,210.250,1-10.250,1
Efekt nabycia Litenite37------98,398,3
Zysk całkowity ---8,21.041,31.049,5(20,3)1.029,2
Wycena instrumentów zabezpieczających29---7,9-7,9-7,9
Zysk aktuarialny ---0,3-0,3-0,3
Zysk netto za okres ----1.041,31.041,3(20,3)1.021,0
Stan na 31 grudnia 2016  639.546.01625,67.174,04,54.095,511.299,678,011.377,6
     

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015

 Liczba akcjiKapitał zakładowyNadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnejPozostałe kapitałyZyski zatrzymane*Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki DominującejKapitał własny razem
Stan na 1 stycznia 2015639.546.01625,67.237,4(12,2) 1.890,89.141,69.141,6
Przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem**--(63,4)--(63,4)(63,4)
Stan na 1 stycznia 2015 przekształcony **639.546.01625,67.174,0(12,2) 1.890,89.078,29.078,2
Zysk całkowity---8,51.163,41.171,91.171,9
Wycena instrumentów zabezpieczających---5,5-5,55,5
Zysk aktuarialny---3,0-3,03,0
Zysk netto za okres----1.163,41.163,41.163,4
Stan na 31 grudnia 2015 639.546.01625,67.174,0(3,7) 3.054,210.250,110.250,1

* obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2016 i 2015 roku kapitał nie podlegający dystrybucji wynosił 8,5 zł
** przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem (nota 37 w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2015 rok). Kwota obejmuje także koszt emisji akcji w kwocie 3,8 zł