CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM I SYTUACJĄ GOSPODARCZĄ

Jesteśmy narażeni na skutki regionalnego lub globalnego spowolnienia gospodarczego odczuwalne na polskim rynku reklamy lub mające wpływ na poziom wydatków konsumpcyjnych w Polsce.

Przychody Grupy pochodzą w większości od klientów usług telekomunikacyjnych, płatnej telewizji i od reklamodawców telewizyjnych na terenie Polski. Wysokość przychodów osiąganych przez nas jest uzależniona od wielkości środków, które obecni i potencjalni klienci są w stanie przeznaczyć na rozrywkę, rekreację i usługi telekomunikacyjne. Spadek koniunktury może wpłynąć negatywnie na liczbę klientów oraz liczbę i cenę wybieranych przez nich usług.

Spadek wydatków na reklamę w Polsce może negatywnie wpłynąć na poziom naszych przychodów oraz na perspektywy rozwoju naszej działalności w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej.

Spadek naszych przychodów z reklamy może skutkować koniecznością dostosowania ponoszonych przez nas kosztów do zmniejszonych przychodów. Ponieważ dostosowanie kosztów do bieżącej sytuacji rynkowej z reguły nie kompensuje w pełni spadku przychodów, konsekwencją tych czynników może być obniżenie naszej marży EBITDA, obniżenie jakości nadawanych przez nas programów lub ograniczenie liczby udostępnianych programów zarówno wytwarzanych przez nas, jak i nabywanych.

Pogorszenie się warunków makroekonomicznych na świecie, jak też ewentualna niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej, mogą mieć, między innymi, negatywny wpływ na możliwość pozyskania przez nas wystarczającego finansowania na światowych rynkach kapitałowych. W związku z powyższym, pogorszenie się warunków makroekonomicznych w Polsce lub na świecie może mieć znaczący niekorzystny wpływ na sytuację finansową, wyniki działalności operacyjnej i perspektywy rozwoju naszej Grupy.

Silna konkurencja na polskim rynku usług telekomunikacyjnych.

Grupa Cyfrowy Polsat konkuruje we wszystkich obszarach swojej działalności – w szczególności z operatorami telekomunikacyjnymi takimi jak: Orange Polska, T-Mobile Polska oraz P4. Do nasilenia tego zjawiska może także przyczynić się zmiana modelu biznesowego operatorów sieci komórkowych prowadząca do zawiązywania spółek joint venture lub strategicznych sojuszy. Sytuacja na rynku może także ulec zmianie w wyniku przejęć lub wejścia na rynek nowych graczy. Napotykamy rosnącą konkurencję ze strony podmiotów oferujących nietradycyjne usługi głosowe i transmisji danych wykorzystujących protokół VoIP, takich jak Skype, WhatsApp lub Viber, które są w stanie zapewnić użytkownikom korzystającym wyłącznie z usług mobilnej transmisji danych usługi komórkowych połączeń głosowych i wideo oraz zapewnić użytkownikom korzystającym ze stacjonarnego dostępu do Internetu usługi głosowe i wideo w sieci stacjonarnej, zazwyczaj po cenach niższych niż tradycyjne usługi głosowe i transmisji danych. Popularność takich usług może spowodować spadek ARPU na klienta oraz wielkości bazy abonenckiej operatorów, w tym naszej. Konkurencję dla usług oferowanych przez operatorów sieci komórkowych stanowią również operatorzy wirtualnych sieci komórkowych (MVNO).

Dodatkowo wysoki wskaźnik penetracji usług komórkowych i wysoce skonsolidowany charakter polskiego rynku telefonii komórkowej mogą doprowadzić do zwiększonej presji cenowej, a nasza zdolność do efektywnego konkurowania na rynku będzie zależała od umiejętności wprowadzenia nowych technologii, usług konwergentnych i atrakcyjnych pakietów produktów po konkurencyjnych cenach.

Osłabienie konkurencyjności Grupy oraz zwiększona presja cenowa mogą mieć znaczący niekorzystny wpływ na sytuację finansową, wyniki działalności operacyjnej i perspektywy rozwoju Grupy w przyszłości.

Grupa jest narażona na konkurencję ze strony podmiotów oferujących alternatywne formy rozrywki i wypoczynku.

Ich rosnący wybór, proponowany zarówno przez obecnych, jak i nowych konkurentów, może skutkować spadkiem popytu na oferowane przez nas produkty i usługi, a także spadkiem oddziaływania telewizji jako medium reklamowego, co z kolei może mieć istotny niekorzystny wpływ na sytuację finansową, wyniki działalności operacyjnej i perspektywy rozwoju Grupy w przyszłości.

Wyniki operacyjne działalności w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej są uzależnione od znaczenia telewizji jako nośnika reklamy.

Na polskim rynku reklamowym telewizja konkuruje z różnymi innymi nośnikami, takimi jak Internet, gazety, czasopisma, radio i reklama zewnętrzna. Nie ma pewności, że reklama telewizyjna utrzyma swoją dotychczasową pozycję na polskim rynku reklamy, ani że zmiany w otoczeniu regulacyjnym nie będą faworyzowały innych mediów reklamowych lub innych nadawców telewizyjnych. Może mieć to negatywny wpływ na poziom przychodów reklamowych osiąganych przez segment nadawania i produkcji telewizyjnej. Na obniżenie popytu na bloki reklamowe i spadek przychodów z reklam może mieć także wpływ spadek oglądalności kanałów należących do Grupy.

Z uwagi na silną konkurencję na rynkach, na których prowadzona jest działalność Grupy Cyfrowego Polsatu, nie można zagwarantować, że w przyszłości klienci i reklamodawcy skorzystają z jej oferty, a nie z usług oferowanych przez naszą konkurencję. Nie ma gwarancji, że w przyszłości Grupa będzie osiągać satysfakcjonujące przychody z abonamentu płatnej telewizji i reklamy telewizyjnej w porównaniu z konkurentami. Mogą oni dysponować większymi zasobami finansowymi i marketingowymi, które umożliwią im skuteczniejsze pozyskiwanie klientów i reklamodawców na swoje usługi. Utrata klientów i reklamodawców na rzecz konkurentów może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy.

Zmiana technologii nadawania telewizji naziemnej w Polsce z analogowej na cyfrową prowadząca do wzrostu liczby ogólnodostępnych kanałów niekodowanych (FTA) może skutkować obniżeniem popytu na nasze usługi płatnej telewizji, a zarazem zmniejszeniem naszego udziału w oglądalności.

Przejście z analogowego na cyfrowe nadawanie telewizji naziemnej w Polsce znacznie zwiększyło liczbę konkurencyjnych dostawców telewizji. Możliwe jest również, że obecne limity dotyczące przyznawania koncesji na częstotliwości nadawania naziemnej telewizji cyfrowej zostaną zniesione. Prawdopodobnie spowodowałoby to wzrost liczby kanałów cyfrowych dostępnych na polskim rynku telewizyjnym, co mogłyby doprowadzić do odpowiedniego zmniejszenia naszego udziału w oglądalności. W wyniku przeprowadzenia zakończonego w lipcu 2013 roku procesu cyfryzacji telewizji naziemnej, liczba naziemnych kanałów FTA w Polsce znacznie się zwiększyła, a ich oferta programowa staje się coraz bardziej atrakcyjna, co może doprowadzić do obniżenia popytu na nasze usługi płatnej telewizji (DTH, DVB-T), a zarazem zmniejszenia naszego udziału w oglądalności oraz odpływu istniejących klientów oraz wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.