SZANSE I TRENDY RYNKOWE

Polska jest z wielu powodów atrakcyjnym rynkiem dla świadczonych obecnie przez Grupę oraz planowanych na przyszłość produktów i usług. Najważniejsze z nich przedstawione są poniżej:

Niskie nasycenie usługami zintegrowanymi, w szczególności na obszarach niskozurbanizowanych

Według raportu Komisji Europejskiej „E-Communications and the Digital Single Market” z maja 2016 roku, nasycenie usługami zintegrowanymi (definiowanymi jako więcej niż jedna usługa w ramach oferty jednego operatora) w październiku 2015 roku wynosiło w Polsce 37%, podczas gdy w Unii Europejskiej sięgało 50%, a w Holandii i na Malcie osiągało odpowiednio 87 % i 78%.

W związku z niskim nasyceniem usługami zintegrowanymi oraz słabą jakością usług stacjonarnego dostępu do Internetu oferowanych na terenach niskozurbanizowanych, Grupa Cyfrowy Polsat ze swoją ofertą smartDOM ma szansę stać się wiodącym dostawcą wysokiej jakości usług zintegrowanych w Polsce.

Niski zasięg Internetu stacjonarnego szansą dla technologii mobilnych

Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie UKE*, w 2015 roku wskaźnik nasycenia usługami dostępu do Internetu kształtował się na poziomie 101,6% gospodarstw domowych w Polsce, co przekłada się na wskaźnik penetracji społeczeństwa rzędu 35,7%. Jednocześnie jednak w swoim raporcie UKE, powołując się na Digital Agenda Scoreboard z czerwca 2015, ujawnia, iż penetracja usługami stacjonarnego Internetu w Polsce sięga zaledwie 18,8%, co jest najniższym pułapem pośród krajów Unii Europejskiej, w której przypadku średnia penetracja wynosi 31,6%, a dla wybranych krajów (Dania, Holandia) przekracza 42%.

Źródło:UKE, www.uke.gov.pl Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2014 roku

Niski wskaźnik nasycenia polskiego rynku dostępem do stacjonarnego szerokopasmowego Internetu i postępujący rozwój technologii mobilnych sprawiają, że mobilna transmisja danych jest obecnie najszybciej rosnącym segmentem rynku telekomunikacyjnego.

Według szacunków PMR w 2015 roku w Polsce było około 16,3 miliona klientów Internetu szerokopasmowego, z czego 55% stanowili klienci Internetu mobilnego. Według prognoz PMR do 2021 roku liczba użytkowników korzystających z Internetu szerokopasmowego ma wzrosnąć o ok. 21% przy wzroście Internetu mobilnego na poziomie około 31%.

Głównymi motorami rozwoju Internetu mobilnego w perspektywie długoterminowej będą m.in.: wzrost prędkości przesyłu danych, rosnąca popularność urządzeń przenośnych (tj. laptopy, smartfony, tablety) i relatywnie niski koszt tworzenia infrastruktury bezprzewodowej obejmującej niskozurbanizowane tereny.

Rozwój rynku nowych technologii i urządzeń, a wraz z nimi wzrost dostępu do treści audiowizualnych i ich konsumpcji

Wraz z ekspansją rynku nowych technologii dynamicznie rośnie liczba posiadanych przez konsumentów urządzeń mobilnych: laptopów, tabletów i smartfonów czy też odbiorników telewizyjnych typu Smart TV. Powoduje to dynamiczny wzrost dostępności materiałów wideo, a co za tym idzie również wzrost ich oglądalności.

Według Ericsson Mobility Report (listopad 2016) wideo jest największym i najszybciej rozwijającym się segmentem mobilnej transmisji danych. Oczekuje się, że w latach 2016-2022 zużycie danych wiążące się z oglądaniem wideo będzie rosło średniorocznie o 50%, sięgając w 2022 roku około 75% całego ruchu danych mobilnych.

Konsumenci oczekują od dostawców możliwości oglądania telewizji na każdym posiadanym ekranie, w dowolnym miejscu i czasie. W tym trendzie widzimy perspektywiczny segment odbiorców nie tylko usług telewizyjnych, ale też możliwość monetyzacji produkowanych przez nas treści. Jednocześnie wspomniany trend przekładał się będzie na wzmożony popyt ze strony naszych klientów na usługi transmisji danych na urządzeniach mobilnych, co wiązało się będzie z rosnącym strumieniem przychodów ze sprzedaży tych usług dla naszych klientów.

Wzrost popularności smartfonów

Powszechnym trendem w zakresie rynku telefonii mobilnej jest zastępowanie tradycyjnych modeli telefonów, użytkowanych głównie z myślą o komunikacji głosowej, przez smartfony projektowane pod kątem komunikacji przy użyciu transmisji danych. Odsetek użytkowników smartfonów w sieci Plus wzrósł z 26% na koniec 2012 roku do około 63% na koniec 2016 roku. Jednocześnie, według prognoz emarketer.com z lutego 2015 roku, liczba smartfonów użytkowanych w Polsce wzrośnie pomiędzy 2014 a 2018 rokiem o około 64% (z 12,7 miliona do 20,8 miliona sztuk). Stały wzrost popularności smartfonów wraz ze wzrostem ich zaawansowania technologicznego będzie powodował rosnący popyt na pakiety mobilnej transmisji danych kupowane przez użytkowników naszej sieci, co z kolei powinno pozytywnie przekładać się na poziom ARPU generowanego przez naszych klientów.

Rozwój rynku reklamy w Polsce

Popyt na emisję reklam uzależniony jest w dużym stopniu od ogólnych warunków gospodarczych. Dom mediowy ZenithOptimedia przewiduje, że w 2017 roku całkowite wydatki netto na reklamę telewizyjną odnotują wzrost na poziomie 0,7%. Zważywszy na to, że telewizja jest bardzo efektywnym medium reklamowym i biorąc pod uwagę relatywnie niski poziom wydatków na reklamę w Polsce na mieszkańca i jako odsetek PKB w porównaniu do innych rynków europejskich, wierzymy, że rynek reklamy telewizyjnej w Polsce wciąż charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu w perspektywie długoterminowej. Warto zaznaczyć, iż pomimo wzrostu znaczenia nowych mediów, szacuje się, że telewizja wciąż będzie atrakcyjną i popularną formą spędzania czasu, głównie dzięki nowym możliwościom technicznym, takim jak m.in. coraz większa oferta kanałów nadawanych w HD, VOD oraz dzięki rosnącej liczbie odbiorników z dostępem do Internetu.

Dynamiczny wzrost odnotowuje rynek reklamy internetowej, którego wydatki na reklamę w 9 miesiącach 2016 roku według badania IAB AdEx wzrosły rok do roku o 17,0% i wyniosły 2,5 mld zł, natomiast wydatki segmentu reklamy wideo, z którego bezpośrednio pochodzą nasze wpływy, wzrosły o 25% i stanowiły 10% całkowitych wydatków reklamy internetowej (wzrost o 1 p.p. w stosunku do 2014 roku). Według prognoz PwC (Global entertainment and media outlook: 2016–2020) średni wzrost wydatków na reklamę wideo online w latach 2015-2020 w Polsce wyniesie 15,1%. Uważamy, że dzięki pozycji lidera rynku wideo online (poprzez telewizję internetową IPLA) możemy stać się beneficjentem wzrostu tego perspektywicznego segmentu rynku reklamy.

Rosnące znaczenie kanałów tematycznych

Głównym trendem na polskim rynku telewizyjnym w ciągu ostatnich kilku lat jest rosnące znaczenie kanałów tematycznych. Kanały tematyczne to kanały telewizyjne, rozpowszechniane głównie drogą kablowo-satelitarną (płatną) oraz naziemną poprzez multipleksy (bezpłatną), specjalizujące się w sprofilowanych treściach, takich jak np. programy dla dzieci, filmy, sport, styl życia, informacje lub pogoda. Segment kanałów tematycznych w 2016 roku osiągnął 48,6% udziału w oglądalności w porównaniu do 47,4% w 2015 roku (NAM, wszyscy 16-49, cała doba, wszystkie stacje z wyłączeniem kanałów: Polsat, TVP1, TVP2, TVN, TV4, TV Puls, TVN7). Nadawcy, którzy oferują kanały tematyczne oraz mają dostęp do zintegrowanych platform medialnych (tak jak Grupa Cyfrowy Polsat) mogą potencjalnie skorzystać na kanałach niszowych poprzez sprofilowane, a przez to bardziej efektywne w dotarciu do konsumenta reklamy.

Główne trendy rynkowe

Głównymi tendencjami, które, zgodnie z naszą wiedzą, mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy rozwoju, przychody i rentowność Grupy Polsat w najbliższej przyszłości są:

 • pakietyzacja usług polegająca na łączeniu ofert usług medialnych i telekomunikacyjnych, a także usług spoza branży, np. sprzedaż energii elektrycznej czy produktów finansowych i bankowych,
 • rosnąca penetracja smartfonów wśród klientów sieci mobilnych, pociągający za sobą rozwój rynku mobilnej transmisji danych,
 • dynamiczny rozwój nielinearnych treści wideo, dostarczanych przez serwisy VOD i OTT,
 • wzrost sprzedaży smartTV - telewizorów z dostępem do Internetu,
 • rozwój oferty programowej naziemnej telewizji cyfrowej,
 • rozwój rynku transmisji danych, zarówno w segmencie ofert stacjonarnych, jak i mobilnych, wyrażający się wzrostem liczby użytkowników usług transmisji danych,
 • rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych i szybkie łącza internetowe, wynikające z rosnącej złożoności usług świadczonych w oparciu o transmisję danych,
 • rosnąca liczba klientów i użytkowników urządzeń mobilnych, wynikająca między innymi ze stopniowej substytucji usług stacjonarnych usługami mobilnymi, jak również popularyzacji rozwiązań typu machine-to-machine,
 • presja na przychody z tradycyjnych mobilnych usług telekomunikacyjnych, wynikająca z wysokiej konkurencyjności rynku mobilnego, jak również wypierania tradycyjnych mobilnych usług telekomunikacyjnych przez komunikację z użyciem transmisji danych
 • presja na przychody z usług roamingowych, wynikająca z kolejnego etapu regulacji stawek roamingowych na terenie Unii Europejskiej,
 • wzrost wydatków na reklamę wideo w Internecie,
 • spowolnienie wzrostu na rynku reklamy telewizyjnej,
 • dalsza fragmentaryzacja rynku telewizyjnego (rosnący udział kanałów tematycznych w oglądalności i przychodach z reklamy).