ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W dniu 15 marca 2017 roku Zarząd Cyfrowy Polsat S.A. zatwierdził skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, na które składają się:

Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres

od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto za okres w wysokości: 1.021,0 mln zł 

Zestawienie skonsolidowanego zysku całkowitego za okres 

od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk całkowity za okres w wysokości: 1.029,2 mln  zł

Skonsolidowany bilans na dzień 

31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 27.729,3 mln zł

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 

od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę: (189,5) mln zł

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 

od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę: 1.127,5 mln zł

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w milionach złotych polskich z wyjątkiem pozycji, w których wyraźnie wskazano inaczej.

  • Tobias Solorz, Prezes Zarządu

  • Dariusz Działkowski, Członek Zarządu

  • Tomasz Gillner-Gorywoda, Członek Zarządu

  • Aneta Jaskólska, Członek Zarządu

  • Agnieszka Odorowicz, Członek Zarządu

  • Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu

  • Maciej Stec, Członek Zarządu

Warszawa, 15 marca 2017 roku