CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ I SEKTORAMI, W KTÓRYCH DZIAŁAMY

Dalszy rozwój działalności Grupy Cyfrowego Polsatu na dojrzałych rynkach telefonii komórkowej i płatnej telewizji będzie zależał głównie od umiejętnego zachęcenia istniejących klientów do korzystania z szerszej gamy oferowanych usług, zdolności pozyskania klientów konkurencyjnych operatorów oraz zmniejszenia wskaźnika churn.

Nie jesteśmy w stanie zapewnić, że nasze działania będą skutkowały korzystaniem przez obecnych klientów z szerszej gamy usług lub pozyskaniem klientów konkurencyjnych operatorów płatnej telewizji bądź telekomunikacji, oraz że działania w celu zwiększenia lojalności klientów będą skutkowały spadkiem wskaźnika odejść lub że umożliwią Grupie utrzymanie tego wskaźnika na obecnym poziomie.

Wyniki działalności Grupy zależą od zadowolenia klientów, akceptacji programów przez widzów, jak również zdolności do rentownego wytwarzania lub pozyskiwania praw do emisji programów.

Grupa Cyfrowego Polsatu prowadzi działalność na rynkach, gdzie sukces komercyjny zależy przede wszystkim od zadowolenia klientów i akceptacji treści programowych, które są często trudne do przewidzenia. Starając się pozyskać i utrzymać klientów płatnej telewizji, Cyfrowy Polsat zapewnia dostęp do szerokiej oferty kanałów. Z kolei zdolność Grupy do generowania przychodów z reklam w ramach działalności w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej jest prawie całkowicie uzależniona od zapotrzebowania odbiorców na nadawane programy telewizyjne.

Rentowność zależy częściowo od zdolności do produkowania lub pozyskiwania praw do emisji najbardziej atrakcyjnych programów przy zachowaniu efektywności ponoszonych kosztów. Chociaż lokalna produkcja treści telewizyjnych jest zazwyczaj droższa od ich nabywania ze źródeł zewnętrznych, większa liczba polskich programów nadawanych na kanałach Grupy prawdopodobnie wpłynie na zwiększenie zapotrzebowania odbiorców, a w rezultacie na wzrost popytu ze strony reklamodawców. Jednakże nie ma gwarancji, że poniesione w przeszłości, teraz i w przyszłości nakłady finansowe na wytworzenie polskich treści programowych zostaną w pełni odzyskane, a programy pozwolą wygenerować wystarczające przychody w celu zrekompensowania kosztów. Brak akceptacji oferty programowej Grupy przez klientów lub brak zdolności do rentownego wytwarzania lub pozyskiwania praw do emisji programów może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Grupy.

Utrzymanie i przyciągnięcie klientów i reklamodawców zależy także od zdolności Grupy do zawierania lub przedłużania umów licencyjnych, które dają prawo do dystrybucji kluczowych programów.

Nie można zagwarantować, że umowy licencyjne zawarte przez Grupę zostaną przedłużone na warunkach równie korzystnych jak obecnie obowiązujące, że zostaną one w ogóle przedłużone z chwilą ich wygaśnięcia, ani też że licencjodawcy nie rozwiążą umów licencyjnych przed ich wygaśnięciem. Brak możliwości utrzymania, zawarcia lub przedłużenia istotnych licencji na treści programowe może utrudniać dostarczanie i wprowadzanie do oferty nowych atrakcyjnych kanałów i programów. Taka sytuacja wiąże się z utratą zdolności do pozyskiwania i utrzymania klientów i reklamodawców, co z kolei może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.

Możliwości zwiększenia sprzedaży usług Grupy zależą od efektywności sieci sprzedaży.

Ze względu (przykładowo) na nasilającą się konkurencję z innymi dostawcami usług płatnej telewizji i usług telekomunikacyjnych firma może być zobligowana do wypłacania dystrybutorom większych prowizji, co skutkowałoby zwiększeniem ponoszonych kosztów operacyjnych oraz prawdopodobnym spadkiem zysku z działalności operacyjnej.

Działalność Grupy jest prowadzona przy wsparciu dostawców zewnętrznych, zatem wszelkie opóźnienia lub brak dostarczenia przez nich usług, infrastruktury lub sprzętu mogą powodować opóźnienia lub przerwy w świadczeniu usług.

Ryzyko takie istnieje, pomimo tego, że Grupa stawia na sprawdzonych i rzetelnych dostawców. Posiadamy jednak ograniczony wpływ na sposób i czas wykonania przez nich zobowiązań. Przykładowo, od Eutelsat S.A. wynajmowane są transpondery, które umożliwiają dostarczanie cyfrowego sygnału telewizyjnego drogą satelitarną na terenie całej Polski. Instalacje antenowe klientów są w większości przystosowane do odbioru sygnału nadawanego za pośrednictwem transponderów Eutelsat S.A. W przypadku konieczności zmiany operatora satelitarnego w związku z nieprzedłużeniem umów, wypowiedzeniem ich przez Eutelsat S.A. lub z innych przyczyn bylibyśmy zmuszeni znaleźć alternatywnego dostawcę pojemności satelitarnej oraz potencjalnie repozycjonować anteny satelitarne znajdujące się u  klientów, co, uwzględniając wielkość bazy, byłoby operacją kosztowną i czasochłonną.

Jeżeli którykolwiek z istotnych dostawców nie będzie w stanie lub odmówi dostarczenia usług lub sprzętu, od których zależy możliwość terminowego i ekonomicznie racjonalnego dostarczania klientom określonych usług lub produktów, możemy nie móc zaoferować klientom takich usług lub produktów, lub być zmuszonymi do czasowego wstrzymania dostaw takich usług lub produktów, lub ich jakość może ulec pogorszeniu, co mogłoby istotnie zaszkodzić reputacji firmyi obniżyć zaufanie klientów oraz spowodować spadek przychodów ze sprzedaży towarów i usług, a w konsekwencji wywrzeć znaczący negatywny wpływ na wyniki działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju Grupy.

Grupa może nie być w stanie dostosować się do zmieniających się technologii wykorzystywanych na rynkach, na których działa.

Pomimo obserwacji zmian zachodzących na rynkach firma może nie być w stanie dostosować się do zmieniających się technologii. Nie jesteśmy w stanie z całą pewnością przewidzieć, w jaki sposób obecnie obserwowane i przyszłe zmiany technologiczne wpłyną na działalność spółki ani czy oczekiwane technologie wymagane do wsparcia usług, których wprowadzenie planujemy, będą dostępne w oczekiwanym okresie. Brak dostosowania oferty do zmian stylu życia i preferencji klientów lub niewystarczające wykorzystanie postępu technologicznego w działalności może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.

Obawy o szkodliwy wpływ urządzeń łączności bezprzewodowej na zdrowie mogą doprowadzić do spadku użycia urządzeń mobilnych lub utrudnień w pozyskiwaniu lokalizacji na stacje bazowe.

Obawy o szkodliwy wpływ urządzeń łączności bezprzewodowej na zdrowie mogą doprowadzić do spadku użycia urządzeń mobilnych lub utrudnień w pozyskiwaniu lokalizacji na stacje bazowe. Co więcej, mogą nastąpić zaostrzenia regulacji prawnych dotyczących budowy poszczególnych komponentów sieci komórkowej, co może prowadzić do wzrostu kosztów naszej działalności w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, a także przeszkodzić w rozbudowie sieci i komercyjnej dostępności nowych usług lub zwiększyć koszty takiej rozbudowy.

Istnieje prawdopodobieństwo występowania nadużyć ze strony części klientów.

Część klientów korzysta z usług telekomunikacyjnych w sposób odbiegający od standardowego sposobu ich użytkowania, celem – przykładowo – masowego zakończenia ruchu w sieci innego operatora z pominięciem międzyoperatorskich rozliczeń hurtowych. Przeciwdziałanie tego typu zjawiskom nie gwarantuje stuprocentowej skuteczności, co może narażać firmę na dodatkowe koszty bądź na utratę części przychodów.

Grupa może nie być w stanie utrzymać historycznej renomy marek Cyfrowego Polsatu, Plusa, Telewizji Polsat, IPLI, TV4 oraz TV6.

Renoma Cyfrowego Polsatu, Plusa, Telewizji Polsat, IPLI, TV4 oraz TV6 stanowi istotną cześć składową wartości Grupy. Utrzymanie jej ma podstawowe znaczenie dla pozyskania i utrzymania klientów i reklamodawców. Renoma może ucierpieć, jeśli ze względu na usterki techniczne lub inne okoliczności powstaną trudności w dostarczaniu produktów i usług.

Wartości firmy (ang. goodwill) i marek mogą podlegać utracie wartości.

W wyniku dokonanych w przeszłości przejęć, w szczególności dotyczących Telewizji Polsat, Metelem, pośredniego właściciela Polkomtel, oraz Litenite, właściciela Aero2 (następca prawny Midas), w bilansie wykazujemy jako aktywa znaczne wartości firmy (ang. goodwill) oraz aktywa niematerialne reprezentujące wartość marek. Co roku przeprowadzane są testy na utratę wartości firmy i marek przypisanych do naszych segmentów działalności, szacując możliwą do odzyskania wartość ośrodka wypracowującego środki pieniężne w oparciu o wartość użytkową. Jeżeli którekolwiek z kluczowych założeń, jakie wykorzystujemy w testach na utratę wartości, ulegną niekorzystnym zmianom, może to mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki działalności.

Istnieje ryzyko utraty kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników.

Odnoszenie przyszłych sukcesów Grupy będzie częściowo uzależnione od zatrzymania członków zarządu, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój firmy, jak również od umiejętnego pozyskiwania i utrzymania wykwalifikowanych pracowników. Nie ma gwarancji, że na konkurencyjnym rynku pracy będziemy mogli pozyskać i utrzymać najlepszą kadrę, co może mieć wpływ na wyniki działalności, sytuacje finansową i perspektywy rozwoju.

Zakłócenia w produkcji dekoderów mogą zaszkodzić renomie i zwiększyć współczynnik odpływu klientów.

Obecnie większość produkowanych w Grupie dekoderów powstaje w fabryce zlokalizowanej w Mielcu. W 2016 roku wyprodukowane przez naszą fabrykę dekodery stanowiły ponad 91% wszystkich sprzedawanych i udostępnianych przez nas dekoderów. Ewentualne zakłócenia w produkcji lub pozyskiwanie większej liczby dekoderów ze źródeł zewnętrznych mogłyby zaszkodzić renomie firmy oraz w efekcie obniżyć wartość związaną z naszymi markami, co w konsekwencji mogłoby mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.

Infrastruktura sieciowa, w tym systemy informatyczne i telekomunikacyjne, może być podatna na okoliczności leżące poza kontrolą Grupy, które mogą zakłócać świadczone usługi.

Infrastruktura sieciowa, w tym systemy informatyczne i telekomunikacyjne, może być podatna na okoliczności leżące poza kontrolą Grupy, które mogą zakłócać świadczone usługi. Mogą to być np. przerwy w dostawie prądu, akty terroru i wandalizmu, błędy popełniane przez człowieka, pożary, powodzie lub inne klęski żywiołowe. Na większość tych czynników są narażone stacje bazowe, szczególnie ważny element infrastruktury sieciowej Grupy. Przerwy w dostawie usług mogą wystąpić także w wyniku błędów w oprogramowaniu, ataku wirusów lub poprzez nieautoryzowany dostęp. Wszelkie takie przerwy skutkować mogą szkodą na reputacji i obniżeniem zaufania klientów. Na awarie narażone jest także centrum satelitarne (transpondery satelitarne), a w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej – systemy informatyczne do zarządzania czasem antenowym.

Grupa może utracić posiadane rezerwacje częstotliwości wykorzystywanych do rozbudowy sieci LTE.

Spółki należące do Grupy posiadają obecnie rezerwacje częstotliwości z zakresu 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz oraz 2600 MHz. Rezerwacje te stanowią podstawę dla rozwoju telekomunikacyjnej sieci mobilnej Grupy. Nasi konkurenci poczynili szereg kroków, z których niektóre nadal mogą wywołać skutki w postaci cofnięcia rezerwacji częstotliwości przyznanych spółkom z Grupy Aero2, m.in. pasma 800 MHz i 1800 MHz, które stanowią aktualnie podstawę świadczenia usług LTE.

Nie można zagwarantować, iż w wyniku toczących się postępowań lub których możliwości wszczęcia nie można wykluczyć, jako zdarzeń poza kontrolą beneficjentów decyzji rezerwacyjnych dotyczących rezerwacji 1800 MHz mogłaby zostać uchylona, co mogłoby znacząco wpłynąć na możliwość świadczenia usług LTE. Na wnioski T-Mobile i Orange wszczęte zostało postępowanie o unieważnienie samego przetargu na częstotliwość 1800 MHz. Wyrokiem z dnia 8 maja 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i uchylił decyzję Prezesa UKE z dnia 23 września 2011 roku dotyczącą częściowego unieważnienia wspomnianego przetargu. Po decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego UKE poinformowało, iż decyzje co do powtórzenia przetargu zostaną podjęte przez Urząd po szczegółowym przeanalizowaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazań Sądu co do dalszego postępowania oraz analizie stanu prawnego” oraz że „decyzje rezerwacyjne Prezesa UKE pozostają w mocy, a operatorzy mogą nadal świadczyć usługi przy wykorzystaniu tych częstotliwości. Pismem z dnia 23 grudnia 2016 roku Prezes UKE zawiadomił strony o podjęciu postępowania o unieważnienie przetargu na częstotliwość 1800 MHz. Wszczęcie ww. postępowania przez UKE pozostaje bez wpływu na ostateczny i prawomocny charakter decyzji rezerwacyjnych, które dają podstawę do wykorzystywania przez Grupę Polsat pojemności wytworzonej w paśmie 1800 MHz.

T-Mobile Polska, Orange Polska i P4 oraz Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa podjęły szereg działań prawnych zmierzających do zablokowania możliwości korzystania przez naszą spółkę zależną, Sferię, z częstotliwości z zakresu 800 MHz. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania toczą się postępowania przed Sądem Okręgowym w Warszawie, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie a wszystkie pozostające w mocy rozstrzygnięcia sądów są korzystne dla Sferii. Niemniej do czasu prawomocnego zakończenia postępowań nie da się wykluczyć niekorzystnej dla Sferii modyfikacji orzeczeń w ramach trwających obecnie postępowań, co mogłoby skutkować niekorzystną zmianą decyzji rezerwacyjnej częstotliwości z zakresu 800 MHz lub jej cofnięciem.

Nie można zagwarantować, iż w przypadku, gdybyśmy utracili wybrane rezerwacje częstotliwości, w oparciu o które świadczymy usługi oparte o technologie HSPA+, LTE oraz LTE Advanced bylibyśmy w stanie uzyskać dostęp do wystarczających zasobów alternatywnego pasma częstotliwości na akceptowalnych warunkach lub w ogóle, co mogłoby istotnie niekorzystnie wpłynąć na możliwość wdrożenia strategii biznesowych i mieć znaczący niekorzystny wpływ na naszą sytuację finansową, wyniki działalności operacyjnej i perspektywy rozwoju.

Konieczność uzyskania pozwoleń budowlanych może opóźnić lub uniemożliwić rozbudowę sieci telekomunikacyjnej.

Rozbudowa infrastruktury sieciowej Polkomtelu, w tym w szczególności budowa i instalacja stacji bazowych, może wymagać uzyskania pozwoleń budowlanych. Nie można zagwarantować uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń budowlanych lub, że zostaną one uzyskane w planowanych terminach, co rodzi ryzyko odpowiednio, konieczności wstrzymania prac związanych z rozbudową elementów infrastruktury sieciowej lub ich znacznego opóźnienia.

Grupa może stać się stroną sporów z pracownikami lub doświadczyć wzrostu kosztów pracy.

Pomimo utrzymywania poprawnych relacji z pracownikami, nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia zakłóceń w pracy, sporów z pracownikami, strajków lub znacznego wzrostu kosztów pracy w jednej lub wielu ze spółek Grupy. W Polkomtelu działają dwa związki zawodowe: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy “Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku, 138 pracowników, czyli 3,7% łącznej liczby pracowników Grupy Polkomtel (w przeliczeniu na pełne etaty), było członkami związków zawodowych. Na dzień sporządzenia Raportu rocznego Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku (publikacja z dnia 16 marca 2017 roku) nie posiadamy wiedzy o jakichkolwiek sporach ze związkami zawodowymi lub innych sporach zbiorowych w Polkomtelu. Pomimo tego, w przyszłości nie można wykluczyć konieczności prowadzenia długotrwałych negocjacji ze związkami zawodowymi lub sporów zbiorowych, strajków, przerw w pracy lub innych akcji protestacyjnych (spowodowanych, na przykład, próbą optymalizacji poziomu zatrudnienia lub kosztów pracy, czy też koniecznością wprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia), a także żądaniami pracowników co do zwiększenia ich wynagrodzenia.

W postępowaniach administracyjnych lub sądowych, mogą zapaść niekorzystne dla Grupy rozstrzygnięcia.

W związku z prowadzoną działalnością byliśmy w przeszłości i jesteśmy stroną postępowań administracyjnych lub sądowych. Istnieje w związku z tym ryzyko wszczęcia przeciwko nam w przyszłości postępowań, których rozstrzygnięcie może być dla Grupy niekorzystne, w tym postępowań wszczętych w związku z wniesieniem roszczeń przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Zgodnie z polskim prawem autorskim jesteśmy zobowiązani do wnoszenia opłat do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, które pobierają tantiemy na rzecz twórców utworów chronionych prawami autorskimi, które są nadawane lub dystrybuowane w ramach działalności Grupy. Powyższe opłaty są pobierane zgodnie z umowami licencyjnymi zawartymi z takimi organizacjami. Pomimo zawarcia stosownych umów z kilkoma organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, istnieje ryzyko wniesienia roszczeń przeciwko nam przez inne tego typu organizacje. Z kolei Polkomtel jest stroną postępowań administracyjnych i sądowych, w tym inicjowanych przez urzędy regulacyjne, ochrony konkurencji i konsumenta oraz podatkowe, a także stroną sporów i postępowań sądowych z podmiotami trzecimi.

W przypadku zgłoszenia wobec nas roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, możemy zostać zmuszeni do poniesienia znaczących wydatków w celu obrony przed takimi roszczeniami, uzyskania praw licencyjnych do technologii lub określenia sposobów prowadzenia naszej działalności bez dalszego naruszania powyższych praw.

Powodzenie działalności zależy w znacznym stopniu od wykorzystania praw własności intelektualnej osób trzecich, a w szczególności praw do zaawansowanych rozwiązań technicznych, oprogramowania oraz treści programowych. Nie możemy zagwarantować, że prawa własności intelektualnej osób trzecich nie były przez nas naruszane w przeszłości, ani że nie dopuścimy się takiego naruszenia w przyszłości. Wszelkie naruszenia mogą narazić nas na roszczenia odszkodowawcze ze strony osób trzecich. Możemy zostać również zobligowani do uzyskania licencji lub nabycia nowych rozwiązań umożliwiających prowadzenie naszej działalności w sposób nie powodujący naruszenia takich praw osób trzecich, jak również możemy zostać zmuszeni do poświęcenia czasu, zasobów pracowniczych i środków pieniężnych w celu obrony przed zarzutami naruszenia praw osób trzecich.

Nasze prawa własności intelektualnej oraz inne środki zabezpieczające mogą niewystarczająco chronić naszą działalność, a nieskuteczna ochrona naszych treści programowych, technologii i know-how może spowodować utratę klientów na rzecz konkurencji oraz obniżenie naszych zysków.

Produkty Grupy Cyfrowego Polsatu w dużej mierze składają się z własnych autorskich lub licencjonowanych treści, które są dostarczane za pośrednictwem nadawanych kanałów, interaktywnych usług telewizyjnych oraz płatnej telewizji. W celu ustanowienia i ochrony naszych praw własności do rozpowszechnianych treści opieramy się na znakach towarowych, prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej, przy czym nie możemy zagwarantować, że nasze prawa własności intelektualnej nie zostaną zakwestionowane, zniesione lub pominięte.

Nawet jeśli nasze prawa własności intelektualnej zachowają pełną skuteczność, nie możemy zapewnić, że środki zabezpieczające oraz zapobiegające piractwu ochronią nas przed nieuprawnionym dostępem do naszych usług i kradzieżą treści programowych. Ponadto nieuprawnione osoby mogą zdobyć dostęp i kopiować lub w inny sposób korzystać z udostępnianych przez nas autorskich lub licencjonowanych treści programów. Ryzyko piractwa jest szczególnie dotkliwe dla działalności segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej oraz odpłatnego rozprowadzania treści. Zjawisko piractwa w mediach występuje w wielu częściach świata, w tym również w Polsce, a sprzyja mu postęp technologiczny oraz konwersja treści multimedialnych do formatów cyfrowych, co ułatwia tworzenie, przekazywanie i udostępnianie, na różnych nośnikach, wysokiej jakości nieautoryzowanych kopii programów dostarczanych w systemie pay-per-view przez dekodery, nielicencjonowane i niekodowane transmisje w telewizji, lub poprzez Internet. Ponadto problemy w egzekucji przepisów regulujących naruszanie praw autorskich i znaków towarowych w Internecie utrudniają ochronę naszych praw własności intelektualnej w sieci. Nieuprawnione wykorzystanie naszej własności intelektualnej może wpłynąć negatywnie na naszą działalność, szkodząc naszej reputacji oraz ograniczając zaufanie naszych partnerów biznesowych do naszych możliwości ochrony własnych oraz licencjonowanych treści, a w konsekwencji może mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową i perspektywy rozwoju.

Koncesje na nadawanie telewizji mogą zostać cofnięte lub mogą nie zostać przedłużone.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa Cyfrowy Polsat posiadała 7 koncesji na nadawanie naziemne oraz 26 koncesji na nadawanie satelitarne. Wszystkie koncesje na nadawanie telewizji wydawane przez KRRiT udzielane są na czas określony. Koncesje Grupy na nadawanie telewizji naziemnej oraz koncesje na nadawanie drogą satelitarną wygasną w różnych okresach w latach 2023-2030.

Usługi płatnej telewizji mobilnej świadczymy na częstotliwościach z zakresu 470–790 MHz, na które jest wydana rezerwacja na czas określony. Nie można zagwarantować, że powyższa rezerwacja częstotliwości zostanie przedłużona przed jej wygaśnięciem. O nieprzedłużeniu rezerwacji częstotliwości lub o jej cofnięciu może zadecydować Prezes UKE, w szczególności w sytuacji, gdy dokonanie rezerwacji mogłoby doprowadzić do nadmiernego skupienia częstotliwości przez Grupę. Biorąc pod uwagę złożoność i częste zmiany przepisów i regulacji, jakim podlega branża telekomunikacyjna w Polsce, nie można zagwarantować, że Grupa nie naruszy żadnych przepisów, regulacji lub warunków rezerwacji częstotliwości.

Nieprzedłużenie lub cofnięcie którejkolwiek z posiadanych przez nas koncesji lub rezerwacji częstotliwości Grupy bądź przedłużenie jej na niekorzystnych warunkach mogłoby spowodować konieczność czasowego lub stałego przerwania świadczenia niektórych usług, niemożność oferowania usług w określonej technologii lub konieczność poniesienia znaczących nakładów finansowych, a w konsekwencji mieć istotny niekorzystny wpływ na wyniki działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju.

Obecne rezerwacje częstotliwości posiadane przez Grupę mogą być cofnięte lub nie zostać przedłużone w ogóle lub na akceptowalnych warunkach.

Wszystkie rezerwacje częstotliwości posiadane przez Grupę zostały wydane na czas określony. Prezes UKE może zdecydować o nieprzedłużeniu rezerwacji częstotliwości lub o ich cofnięciu, jeśli uzna, że Grupa rażąco naruszyła warunki korzystania z przyznanych częstotliwości lub gdy przemawia za tym potrzeba zapewnienia równoważnej i skutecznej konkurencji lub istotnego zwiększenia efektywności wykorzystania częstotliwości. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy dokonanie rezerwacji częstotliwości na kolejny okres mogłoby doprowadzić do nadmiernego skupienia częstotliwości przez Grupę Cyfrowego Polsatu.

Spektrum częstotliwości radiowych dostępnych dla branży telefonii komórkowej jest ograniczone, w związku z czym możemy nie być w stanie uzyskać nowych rezerwacji.

W maju 2016 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła ogólne podejście w sprawie projektu decyzji, mającej na celu rozwój usług szerokopasmowych w Unii Europejskiej. Zgodnie z propozycją pasmo 700 MHz (tzw. druga dywidenda cyfrowa, częstotliwości z zakresu 694-790 MHz) miałoby zostać udostępnione operatorom telekomunikacyjnym na potrzeby bezprzewodowej łączności szerokopasmowej najpóźniej do 30 czerwca 2020 roku. W uzasadnionych przypadkach możliwe byłoby przesunięcie tego terminu o dwa lata. Jednocześnie nadawcy telewizyjni, którzy w wyniku podjętej decyzji będą musieli zwolnić zakres 694-790 MHz i korzystać jedynie z częstotliwości 470-694 MHz, otrzymali gwarancję utrzymania tego drugiego zakresu przynajmniej do roku 2030.

Brak możliwości lub ograniczona możliwość uzyskania przez nas dostępu do pasm częstotliwości istotnych dla dalszego rozwoju naszej działalności telekomunikacyjnej (na korzystnych warunkach lub w ogóle), w tym utrzymania istniejących lub wdrożenia nowych czy ulepszonych technologii mobilnych, bądź uzyskanie takiego dostępu przez podmioty konkurencyjne, może mieć znaczący negatywny wpływ na wyniki naszej działalności, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju.