13. Podatek dochodowy

(i) Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat

 za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Bieżący podatek dochodowy od osób prawnych126,4270,6
Zmiana odroczonego podatku dochodowego(98,2)(100,0)
Korekta deklaracji podatku dochodowego z lat poprzednich(15,8)(1,6)
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat12,4169,0

 za rok zakończony
Zmiana odroczonego podatku dochodowego 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Straty podatkowe(157,5)22,4
Należności i inne aktywa(33,0)(4,1)
Zobowiązania215,1(28,0)
Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne(136,2)(119,0)
Pozostałe13,428,7
Zmiana odroczonego podatku dochodowego wykazana w rachunku zysków i strat – razem(98,2)(100,0)

(ii) Podatek dochodowy wykazany w zestawieniu pozostałego skonsolidowanego zysku całkowitego

 za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zmiana odroczonego podatku dochodowego z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających1,91,1
Podatek dochodowy wykazany w zestawieniu pozostałego zysku całkowitego1,91,1

(iii) Efektywna stopa podatkowa

 za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Zysk przed opodatkowaniem1.033,41.332,4
Podatek w oparciu o obowiązującą stawkę podatkową - 19%196,3253,2
Amortyzacja podatkowa wartości niematerialnych(17,2)(8,9)
Różnica trwała na transakcji eliminowanej w procesie konsolidacji(104,3)-
Pozostałe(62,4)(75,3)
Podatek dochodowy za rok obrotowy12,4169,0
Efektywna stopa podatkowa1,2%12,7%

(iv) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Straty podatkowe195,29,8
Zobowiązania401,9502,0
Rzeczowe aktywa trwałe114,776,0
Należności i inne aktywa51,049,3
Pozostałe2,714,0
Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto765,5651,1
Kompensata aktywów ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego(532,8)(563,5)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane w bilansie232,787,6
 

(v) Strata podatkowa

 

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Strata podatkowa 2016 do rozliczenia666,7-
Strata podatkowa 2015 do rozliczenia269,76,6
Strata podatkowa 2014 do rozliczenia35,222,9
Strata podatkowa 2013 do rozliczenia51,64,5
Strata podatkowa 2012 do rozliczenia67,824,4
Strata podatkowa 2011 do rozliczenia29,218,6
Straty podatkowe do rozliczenia – razem1.120,277,0
 

(vi) Straty podatkowe aktywowane

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Strata podatkowa 2016 do rozliczenia664,3-
Strata podatkowa 2015 do rozliczenia246,74,1
Strata podatkowa 2014 do rozliczenia4,322,9
Strata podatkowa 2013 do rozliczenia48,84,5
Strata podatkowa 2012 do rozliczenia61,414,8
Strata podatkowa 2011 do rozliczenia29,24,8
Straty podatkowe do rozliczenia – razem1.054,751,1
 

Grupa aktywowała na 31 grudnia 2016 roku podatek odroczony na stratach podatkowych, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną wykorzystane w przyszłości.

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, straty podatkowe poniesione w danym roku obrotowym mogą być wykorzystane w ciągu następnych pięciu lat podatkowych. Jednakże, strata podatkowa wykorzystana w danym roku podatkowym nie może przekraczać 50% straty podatkowej za dany rok podatkowy, w którym powstała strata.

(vii) Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Należności i inne aktywa73,676,9
Zobowiązania12,510,4
Rzeczowe aktywa trwałe1.170,31.033,2
Pozostałe63,358,8
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego – razem1.319,71.179,3
Kompensata aktywów ze zobowiązaniami z tytułu odroczonego podatku dochodowego(532,8)(563,5)
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane w bilansie786,9615,8
 

Organy skarbowe mogą dokonać kontroli ksiąg i ewidencji rachunkowej w każdej chwili, w ciągu pięciu lat od końca roku, w którym złożono deklarację podatkową, i nałożyć dodatkowe obciążenia podatkowe, wraz z odsetkami karnymi i innymi karami. Zdaniem zarządu Jednostki Dominującej nie zachodzą żadne przesłanki, które mogłyby prowadzić do potencjalnych istotnych zobowiązań z tego tytułu.