50. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

 okres 3 miesięcy zakończony
 31 grudnia 2016 niebadany 31 grudnia 2015 niebadany
Działalność kontynuowana  
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów2.535,12.609,9
Koszty operacyjne(2.140,6)(2.159,3)
Pozostałe koszty operacyjne, netto(4,6)(6,2)
Zysk z działalności operacyjnej389,9444,4
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto(26,3)(3,2)
Koszty finansowe(122,9)(270,0)
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności-0,7
Zysk brutto za okres240,7171,9
Podatek dochodowy101,113,7
Zysk netto za okres341,8185,6
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej349,9185,6
Strata netto przypadająca na akcjonariuszy niekontrolujących(8,1)-
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych0,540,29