48. Inne ujawnienia

Zabezpieczenia kredytów i pożyczek

Ustanowienie zabezpieczeń kredytów

Grupa zawarła szereg umów ustanawiających zabezpieczenia wynikające z Umowy Kredytów, Umowy kredytów SFA oraz Obligacji Senior Notes. Szczegółowe informacje dotyczące umów zawarte są w Sprawozdaniu z działalności Zarządu w punkcie 4.6.6.

Zobowiązania umowne z tytułu nabycia aktywów programowych

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa posiadała przyszłe zobowiązania z tytułu nabycia aktywów programowych. Tabela poniżej przedstawia termin realizowania przyszłych płatności z tego tytułu (ogółem):

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Do roku139,4178,1
1 do 5 lat83,3116,4
powyżej 5 lat20,0 
Razem242,7294,5

Poniższa tabela przedstawia przyszłe zobowiązania z tytułu nabycia aktywów programowych od jednostek powiązanych nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Do roku14,615,9
Razem14,615,9
   

Zobowiązania umowne z tytułu zakupu składników majątku trwałego

Kwota zobowiązań umownych na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu umów na wytworzenie i zakup rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 118,3 zł (136,3 zł na dzień 31 grudnia 2015). Kwota przyszłych zobowiązań wynikających z umów na zakup wartości niematerialnych wyniosła 115,3 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku (63,8 zł na dzień 31 grudnia 2015).

Zobowiązania umowne z tytułu zakupu usług transmisji danych

Kwota zobowiązań umownych na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu umowy na zakup transmisji danych wyniosła 0 zł (2.777,2 zł na 31 grudnia 2015 roku).