29. Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na pozostałe kapitały

W dniu 13 maja 2016 roku Spółka dokonała transakcji zamiany stóp procentowych typu IRS (Interest Rate Swap) ("Transakcja"), polegająca na zamianie płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową WIBOR 3M na płatność odsetek opartych o stałą stopę procentową w wysokości 1,5150%, z bankiem BNP Paribas SA.

Transakcja została zawarta na okres od dnia 30 grudnia 2016 roku do dnia 28 września 2018 roku. Wyżej wymieniona Transakcja zabezpiecza kwotę nominalną kredytu w wysokości 250,0 mln zł.

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na aktywa i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016

 IRS
Aktywa 
Długoterminowe0,9
Krótkoterminowe0,6
Razem1,5
 

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na aktywa i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015

 IRS
Pasywa 
Krótkoterminowe(8,3)
Razem(8,3)
 

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

 2016 2015
Stan na 1 stycznia(6,7)(12,2)
Wycena zawartych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne9,86,6
Podatek odroczony(1,9)(1,1)
Zmiana za okres7,95,5
Stan na 31 grudnia1,2(6,7)