40. Segmenty działalności

Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach:

 1. w segmencie usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym obejmującym usługi telewizji cyfrowej, usługi telefonii komórkowej, usługi dostępu do Internetu, usługi telewizji mobilnej, usługi telewizji internetowej oraz produkcję dekoderów, oraz
 2. w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej.

Grupa prowadzi działalność operacyjną głównie na terytorium Polski.

Działalność Grupy Kapitałowej grupuje się według kryterium branżowego, tj. według dającego się wyodrębnić obszaru działalności, w ramach którego następuje świadczenie usług i dostarczanie towarów w określonym środowisku gospodarczym.

Działalność poszczególnych segmentów charakteryzuje się różnym ryzykiem i poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych. Segmenty operacyjne zidentyfikowane przez Grupę są równe segmentom sprawozdawczym.

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym obejmuje:

 • usługi cyfrowej płatnej telewizji dotyczące głównie bezpośredniej dystrybucji technologicznie zaawansowanych usług płatnej telewizji, w przypadku której przychody pochodzą głównie z opłat abonamentowych,
 • usługi telefonii komórkowej w ofercie abonamentowej (postpaid i mix), które generują przychody głównie z rozliczeń międzyoperatorskich, zrealizowanego ruchu i opłat abonamentowych,
 • usługi telefonii komórkowej w ofercie przedpłaconej, które generują przychody głównie ze zrealizowanego ruchu i rozliczeń międzyoperatorskich,
 • usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu, które generują przychody głównie ze zrealizowanego ruchu i opłat abonamentowych,
 • telekomunikacyjne usługi hurtowe, w tym usługi hurtowego roamingu międzynarodowego i krajowego oraz usługi współdzielenia elementów sieci telekomunikacyjnej,
 • usługi telewizji internetowej (IPLA) dostępne na komputerach, smartfonach, tabletach, telewizorach typu SmartTV, konsolach do gier i urządzeniach telewizyjnych, a przychody pochodzą głównie z opłat abonamentowych oraz przychodów z emisji reklam w Internecie,
 • usługi Premium Rate oparte o technologie SMS/IVR/MMS/WAP,
 • produkcję dekoderów,
 • sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego i produkcję dekoderów.

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej obejmuje głównie produkcję, zakup i emisję audycji informacyjnych i rozrywkowych oraz seriali i filmów fabularnych nadawanych w kanałach telewizyjnych i radiowych w Polsce. Przychody segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej pochodzą głównie z emisji reklam, sponsoringu oraz przychodów od operatorów sieci kablowych i platform cyfrowych.

Zarząd ocenia wyniki segmentów działalności poprzez analizę EBITDA. Poziom EBITDA jest odzwierciedleniem możliwości generowania gotówki przez Grupę w warunkach powtarzalnych. Grupa definiuje EBITDA jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, utratę wartości i likwidację. EBITDA nie jest definiowana przez MSSF UE i może być wyliczany inaczej przez inne podmioty.

Poniższa tabela prezentuje podział przychodów, kosztów, nabycie rzeczowych aktywów trwałych, zestawów odbiorczych i innych wartości niematerialnych oraz aktywa Grupy według segmentów działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku:

 

rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowychNadawanie i produkcja telewizyjnaWyłączenia i korekty konsolidacyjneRazem
Sprzedaż do stron trzecich8.440,41.289,4-9.729,8
Sprzedaż pomiędzy segmentami35,4194,6(230,0)-
Przychody ze sprzedaży8.475,81.484,0(230,0)9.729,8
EBITDA (niebadana)3.077,4563,4-3.640,8
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja1.929,641,9-1.971,5
Zysk z działalności operacyjnej1.147,8521,5-1.669,3
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, zestawów odbiorczych i innych wartości niematerialnych717,2*27,7-744,9
Na dzień 31 grudnia 2016    
Aktywa segmentu, w tym:23.324,54.459,9**(55,1)27.729,3
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcie-5,9-5,9

* pozycja ta obejmuje także nabycie zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym
** pozycja ta obejmuje także aktywa trwałe zlokalizowane poza granicami Polski w wysokości 14,5 zł.

Wszystkie istotne przychody generowane są w Polsce.

Należy zwrócić uwagę, iż dane za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku nie są w pełni porównywalne do danych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku ze względu na nabycie spółki Radio PIN w dniu 27 lutego 2015 roku (alokowane do segmentu „Nadawanie i produkcja telewizyjna”), nabycie spółki Orsen Holding Limited w dniu 1 kwietnia 2015 roku (alokowane do segmentu „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych”), nabycie spółki Litenite Ltd. w dniu 29 lutego 2016 roku (alokowane do segmentu „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych”) oraz nabycie spółki IT Polpager S.A. w dniu 30 września 2016 roku (alokowane do segmentu „Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych”).

Poniższa tabela prezentuje podział przychodów, kosztów, nabycie rzeczowych aktywów trwałych, zestawów odbiorczych i innych wartości niematerialnych oraz aktywa Grupy według segmentów działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku:

 

rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015Usługi dla klientów indywidualnych i biznesowychNadawanie i produkcja telewizyjnaWyłączenia i korekty konsolidacyjneRazem
Sprzedaż do stron trzecich8.675,51.147,5-9.823,0
Sprzedaż pomiędzy segmentami33,7152,4(186,1)-
Przychody ze sprzedaży8.709,21.299,9(186,1)9.823,0
EBITDA (niebadana)3.240,0445,1-3.685,1
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja1.660,538,8-1.699,3
Zysk z działalności operacyjnej1.579,5406,3-1.985,8
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, zestawów odbiorczych i innych wartości niematerialnych688,3*31,9-720,2
Na dzień 31 grudnia 2015    
Aktywa segmentu, w tym:22.110,84.421,8**(42,5)26.490,1
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcie-5,9-5,9

* pozycja ta obejmuje także nabycie zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym
** pozycja ta obejmuje także aktywa trwałe zlokalizowane poza granicami Polski w wysokości 15,9 zł.

Uzgodnienie EBITDA do zysku netto za okres:

 

 rok zakończony
 31 grudnia 201631 grudnia 2015
EBITDA (niebadana)3.640,83.685,1
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja (nota 10)(1.971,5)(1.699,3)
Zysk z działalności operacyjnej1.669,31.985,8
Różnice kursowe netto (nota 11)(63,5)(0,7)
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności-2,6
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej (nota 12)-616,2
Koszty odsetkowe, netto (nota 11 i 12)(495,8)(756,0)
Realizacja i wycena instrumentów, dla których nie zastosowano rachunkowości zabezpieczeń – zabezpieczenie kapitału (nota 12)203,8-
Różnice kursowe z wyceny obligacji (nota 12)(244,8)(223,6)
Jednorazowy koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji (nota 12)-(244,8)
Pozostałe(35,6)(47,1)
Zysk brutto za okres1.033,41.332,4
Podatek dochodowy(12,4)(169,0)
Zysk netto za okres1.021,01.163,4