12. Koszty finansowe

 

 za rok zakończony
 31 grudnia 2016 31 grudnia 2015
Odsetki od kredytów i pożyczek401,7396,4
Odsetki od wyemitowanych obligacji141,7371,4
Koszt premii za wcześniejszy wykup obligacji-244,8
Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej-(616,2)
Różnice kursowe z tytułu wyceny wyemitowanych obligacji244,8223,6
Realizacja i wycena instrumentów zabezpieczających7,37,8
Realizacja i wycena instrumentów, dla których nie zastosowano rachunkowości zabezpieczeń – zabezpieczenie odsetek(24,8)13,5
Realizacja i wycena instrumentów, dla których nie zastosowano rachunkowości zabezpieczeń – zabezpieczenie kapitału(203,8)-
Pozostałe(0,8)23,3
Razem566,1664,6