47. Wydarzenia po dacie bilansowej

Połączenie transgraniczne

W dniu 23 stycznia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę gdzie postanawia o transgranicznym połączeniu (przez przejęcie) Cyfrowego Polsatu (Spółka Przejmująca) ze spółką Metelem Holding Company Ltd. (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.