22. Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie290,0296,0
Z czego: Krótkoterminowe 207,2212,7
                Długoterminowe 82,883,3
 

Prowizje rozliczane w czasie obejmują prowizje dla dystrybutorów za skutecznie zawarte umowy z klientami. Koszty te są rozliczane w czasie przez Grupę przez minimalny podstawowy okres trwania umowy abonenckiej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość ujętych prowizji dla dystrybutorów dotycząca umów, które w momencie podpisania były zawarte na okres powyżej dwunastu miesięcy wyniosła 288,4 złotych (na dzień 31 grudnia 2015 roku: 295,1 złotych).