23. Inne aktywa długoterminowe

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
Rozliczenia międzyokresowe czynne3,85,0
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług401,2232,9
Pożyczki udzielone22,816,8
Udziały5,92,5
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia5,95,9
Kaucje wypłacone kontrahentom2,92,8
Instrumenty pochodne IRS (nota 38)9,56,9
Razem452,0272,8
 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku i 31 grudnia 2015 roku pozycja „Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług obejmuje należności z tytułu sprzedaży sprzętu na raty.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozycja „Udziały” obejmuje głównie 99% udziałów w spółce Karpacka telewizja Kablowa Sp. z o.o. („KTK Sp. z o.o.”) oraz 1,5% udziałów w spółce InPlus Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozycja „Udziały” obejmuje głównie 99% udziałów w spółce Karpacka telewizja Kablowa Sp. z o.o. („KTK Sp. z o.o.”).