32. Grupa jako leasingodawca i leasingobiorca

A) Grupa jako leasingodawca

Leasing operacyjny

Grupa zawarła umowy, które ze względu na ich treść ekonomiczną kwalifikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Umowy te obejmują udostępnienia zestawów odbiorczych abonentom, wynajem powierzchni biurowej i stanowisk oraz leasing samochodów. Zestawy odbiorcze oraz wyposażenie stanowisk będące przedmiotem tych umów są prezentowane jako rzeczowe aktywa trwałe. Powierzchnia biurowa jest przedmiotem leasingu operacyjnego a samochody ujmowane są w Grupie jako leasing finansowy.

Umowy na udostępnienie dekoderów zawierane są na okres podstawowy określony w umowie, którego długość waha sięod 12 do 29 miesięcy. Po upływie okresu podstawowego umowy te zostają przekształcone w umowy na czas nieokreślony lub określony, o ile nie zostaną wypowiedziane przez klienta.

Poniżej przedstawiono zestawienie przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu operacyjnego.

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
do jednego roku37,712,7
od 1 roku do 5 lat12,82,7
Razem50,515,4
 

b) Grupa jako leasingobiorca 

Leasing operacyjny

Grupa zawarła umowy, które ze względu na ich treść ekonomiczną kwalifikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Grupa nie ujmuje w sprawozdaniu finansowym aktywów będących przedmiotem tych umów. Umowy leasingu operacyjnego obejmują najem powierzchni studyjnej, biurowej, a także najem transponderów satelitarnych, środków transportu i innego sprzętu oraz dzierżawę gruntu pod lokalizacje sieciowe. 

Tabela poniżej przedstawia termin realizowania przyszłych płatności z tego tytułu:

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
do jednego roku445,7455,0
od 1 roku do 5 lat997,41.125,4
powyżej 5 lat299,3381,4
Razem1.742,41.961,8
 

Poniższa tabela przedstawia termin realizowania przyszłych płatności z tytułu leasingu operacyjnego do jednostek powiązanych:

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
do jednego roku20,324,8
od 1 roku do 5 lat88,284,7
powyżej 5 lat33,453,1
Razem141,9162,6
 

W 2016 roku Grupa poniosła koszty z tytułu umów leasingu operacyjnego w wysokości 419,4 zł. W 2015 roku Grupa poniosła koszty z tytułu umów leasingu operacyjnego w wysokości 405,5 zł. 

Leasing finansowy

Wartość bilansowa samochodów używanych na podstawie umów leasingu finansowego wynosiła 25,3 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz 24,2 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Okres leasingu wynosi do 5 lat dla środków transportu i innego sprzętu.

Poniżej przedstawiono zestawienie przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu finansowego:

 31 grudnia 201631 grudnia 2015
do jednego roku5,04,3
od 1 roku do 5 lat20,820,8
Razem25,825,1

Wartość bieżąca opłat wyniosła 25,8 zł na dzień 31 grudnia 2016 roku i 25,1 zł na dzień 31 grudnia 2015 roku.